Ettevõtte ühinemine

Kui leiate koostööst huvitatud partneri – näiteks konkurent samast valdkonnast või suurema käibega ettevõte –, võite otsustada ühinemise kasuks. Seejuures võite ühineda teise äriühinguga või asutada koos uue äriühingu. Ühineda võivad eri liiki äriühingud ning ühendav äriühing võib olla ka teisest Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigist (ei kehti tulundusühistu puhul).

Ühinemisel lähevad teie ettevõtte varad ja kohustused üle ühendavale äriühingule. Ühinemisel likvideerimismenetlust ei toimu, vaid teie ettevõte loetakse lõppenuks ja kustutatakse äriregistrist. Mõlema äriühingu osanikest või aktsionäridest saavad ühinemisel ühendava äriühingu osanikud või aktsionärid.

Ühinemisotsus ja ühinemisleping

Ühinemisotsuse teevad osanikud või aktsionäride üldkoosolek. Pärast otsuse tegemist sõlmivad äriühingute juhatused või osanikud ühinemislepingu, mis tuleb notariaalselt tõestada. Ühinemislepingus määratakse muu hulgas ära ka äriühingute osade või aktsiate asendussuhe ja vajadusel juurdemaksete suurus, samuti ühendatava äriühingu osanikele või aktsionäridele antavad õigused. Ühinemislepingule ei pea korraldama audiitorkontrolli, kui ühendatava ühingu kõik osad või aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule, või kui kõik osanikud või aktsionärid on sellega nõus.

Ühinemisaruanne

Äriühingute juhatused või osanikud koostavad ühinemisaruande, milles selgitatakse õiguslikult ja majanduslikult ühinemist ning ühinemislepingut. Ühinemisaruannet ei pea koostama, kui ühendatavale äriühingule kuulub ainus osa või kõik aktsiad.

Ühinemise avalikustamine

Ühinemisest tuleb pärast ühendava äriühingu asukoha äriregistrisse kandmist anda teada ka väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Hüvitamisnõuded

Kui te olete ühendatava äriühingu osanik või aktsionär, kuid ei nõustunud eri liiki äriühingute ühinemisotsusega, on teil õigus kahe kuu jooksul pärast ühinemise äriregistrisse kandmist nõuda oma osa või aktsia eest rahalist hüvitist. Kui ühendav ühing on täis- või usaldusühing, võite hüvitust nõuda äriühingust lahkumisel.

Seadused

Seotud asutused

Viimati muudetud: 20-01-2016 15:34 | Teksti koostas: justiitsministeerium