Ettevõtte ümberkujundamine

Vajadusel võite oma ettevõtte ümber kujundada teist liiki äriühinguks, näiteks aktsiaseltsist osaühinguks. Ümber ei saa kujundada tulundusühistut ega tulundusühistuks.

Võimalikud ümberkujundusviisid

  • täis- või usaldusühingust osaühinguks või aktsiaseltsiks;
  • osaühingust või aktsiaseltsist täis- või usaldusühinguks;
  • osaühingust aktsiaseltsiks;
  • aktsiaseltsist osaühinguks.

Ümberkujundamisaruanne ja -otsus

Ümberkujundatava äriühingu juhatus või osanikud koostavad ümberkujundamisaruande, milles selgitatakse õiguslikult ja majanduslikult ümberkujundamist, samuti osade või aktsiate asendussuhet ja vajadusel juurdemaksete suurust. Ümberkujundamisaruannet ei pea koostama, kui äriühingus on ainult üks osanik või aktsionär, või kui kõik osanikud või aktsionärid on sellega nõus. Ümberkujundamisotsuse teevad ümberkujundatava ühingu osanikud või aktsionärid. Otsus peab olema kirjalik. Ümberkujundamise otsusega kinnitatakse uue ühingu põhikiri või ühinguleping. Osaühingu või aktsiaseltsi puhul valitakse juhatuse liikmed ja vajadusel nõukogu liikmed.

Avalduse esitamine äriregistrile

Ümberkujundatava ühingu juhatus või esindusõigusega osanikud esitavad mitte varem kui ühe kuu möödumisel ümberkujundamisotsuse vastuvõtmisest notariaalselt kinnitatud avalduse ümberkujundamise kandmiseks äriregistrisse. Ümberkujundamise äriregistrisse kandmisest loetakse ühing ümberkujundatuks.

Ümberkujundamise avalikustamine

Ümberkujundamisest tuleb pärast äriregistrisse kandmist anda teada väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Hüvitamisnõuded

Kui te olete ümberkujundatava äriühingu osanik või aktsionär, kuid ei nõustunud ümberkujundamisotsusega, on teil õigus kahe kuu jooksul pärast ümberkujundamise äriregistrisse kandmist nõuda oma osa või aktsia eest rahalist hüvitist. Kui äriühing kujundatakse täis- või usaldusühinguks, võite hüvitust nõuda äriühingust lahkumisel.

Seadused

Seotud asutused

Seotud teemad

Viimati muudetud: 20-01-2016 14:51 | Teksti koostas: justiitsministeerium