FIE-na ettevõtluse lõpetamine kohtu nõudmisel või ettevõtja surma korral

Kohus võib teilt nõuda ettevõtluse lõpetamist FIE-na. Levinuimad lõpetamisnõude esitamise põhjused:

  • ettevõtlustegevuse eesmärk või tegevus ise ei vasta seadustes esitatud nõuetele, on vastuolus avaliku korra ja heade tavadega;
  • olete jätnud pidevalt esitamata tuludeklaratsioonid ja tasumata sotsiaalmaksu.

Muuhulgas võib kohus nõuda ettevõtluse lõpetamist karistusena teie poolt toime pandud süüteo eest. Kui kohus nõuab ettevõtluse lõpetamist, vastutate kohustuste täitmise eest kogu oma isikliku varaga.

Ettevõtluse lõppemine FIE surma korral

FIE surma korral loetakse ettevõtlus lõppenuks, kui keegi FIE ettevõtlust ei jätka. Ettevõtja maksukohustused ja vara lähevad pärimisseaduse alusel üle pärijatele. Kui pärijad pärandusest loobuvad, siis pärandaja ettevõtlusega seotud varad ja kohustused nendele edasi ei kandu. Loobumisest teatamata jätmisel loetakse pärand igal juhul pärijate poolt vastuvõetuks.

Kui päritavale varale tehakse inventuur, siis vabaneb pärija pärandaja võlgade tasumise kohustusest oma vara arvel. Sellisel juhul tuleb võlgade olemasolul neid tasuda vaid pärandvara väärtuse piires. Päranduse saajatel tuleb tasuda pärandaja poolt deklareeritud ja temale määratud maksusummad.

Ettevõtlustegevuse jätkamine FIE surma korral

Kui päranduse saaja otsustab ettevõtlustegevust jätkata, tuleb pärijal registreerida end uue ettevõtjana äriregistris ning käibemaksukohustusluse korral Maksu- ja Tolliametis pärandaja esimese surmakuu jooksul. Äriregistris muudetakse ettevõtte omanikku, ärinime ja muid vajalikke andmeid. Pärandaja surma kalendrikuu esimese kuupäeva seisuga koostatakse algbilanss.

Uus ettevõtja jätkab tegevust sama ettevõtte, registrinumbri, vara (raha, nõuded, tehnika, loomad jne) ning kohustustega (laen, liising, tööjõud jne), mis on nüüd pärija vastutusel. Pärandaja surmakuu ja järgnevate kalendrikuude eest tuleb esitada maksudeklaratsioonid ( v.a käibedeklaratsioon) juba ettevõtluse jätkaja nimel. Samuti tuleb ettevõtlust jätkaval pärijal deklareerida pärandaja nimel ettevõtlustulu nende kalendrikuude eest, millal pärija oli elus, kuid deklareerimistähtaeg polnud veel saabunud.

Viimati muudetud: 15-02-2018 16:26 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet