Filiaali tegevuse sundlõpetamine

Filiaal kustutatakse äriregistrist kohtumääruse alusel. Kustutamisel võib olla erinevaid põhjuseid, üldjuhul on selleks filiaali või selle tegevuse mittevastavus seadustele. Kui filiaali puudused on kõrvaldatavad, määrab kohus enne filiaali kustutamist esmalt tähtaja, mille jooksul on teil võimalik puudused kõrvaldada ning filiaali tegevust ikkagi jätkata.

Kustutamise põhjused

Levinuimad põhjused filiaali kustutamiseks:

  • filiaal ei ole võtnud vastu lõpetamise otsust, kuigi selle vastuvõtmine oli kohustuslik;
  • filiaali tegevuse eesmärk või tegevus ise ei vasta seadustes esitatud nõuetele, on vastuolus avaliku korra ja heade tavadega;
  • filiaal võlausaldaja taotlus, kes tõendab, et filiaal ei suuda võlausaldaja poolt esitatud nõudeid täita ettevõtte Eestis oleva vara arvel. Seega peab ettevõte kohustused tasuma oma muude varade arvelt.

Lisaks võib olla kustutamisel ka teisi seadustest tulenevaid põhjuseid. Muuhulgas võib kustutamine olla ka karistuseks filiaali poolt toime pandud süüteo eest.

Kustutamise protsess

1. Esitage filiaali kustutamise avaldus maakohtule, mille tegevuspiirkonda on teie filiaal registreeritud. Kohtute kontaktandmed. Filiaali kustutamise avaldus tuleb esitada äriühingu juhatusel. Kustutamise võib algatada ka kohus ise ja seda võib taotleda ka muu sellest huvitatud isik (näiteks võlausaldaja);

2. Alustage filiaali likvideerimist. Siin tuleb teil jälgida kindlat tegevuste järjekorda.

Likvideerimine koosneb järgmistest etappidest:

  1. Likvideerijate määramine ja nende kandmine äriregistrisse. Filiaali kustutamisel kohtumäärusega määrab likvideerijad kohus.
  2. Teate avaldaminefiliaali likvideerimise kohta Ametlikes Teadaannetes ning teadaolevate võlausaldajate teavitamine. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul teate avaldamisest.
  3. Likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande kinnitamine osanike otsusega.Likvideerimise algbilanss ja majandusaasta aruanne esitatakse pärast kinnitamist viivitamata äriregistrile. Kohus võib äriühingu vabastada filiaal likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande auditeerimise kohustusest, kui äriühingu varaline olukord on nii selge, et auditeerimine ilmselt ei ole ei äriühingu omanike ega võlausaldajate huvides vajalik.
  4. Filiaali tegevuse lõpetamine, võlgade sissenõudmine, vara müümine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine, sõltumata nõuete teatamisest.

Kui likvideeritava filiaali varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

Kui filiaali teada olev võlausaldaja ei ole nõuet esitanud ja nõuet ei ole filiaalist sõltumatutel põhjustel võimalik rahuldada, hoiustatakse võimalusel temale kuuluv raha. Kui kohustust ei ole likvideerimise ajal võimalik täita või kui nõue on vaieldav, ei või filiaali vara äriühingu omanike vahel jagada, kui vaidlusalust rahasummat ei ole hoiustatud või võlausaldajale ei ole antud piisavat tagatist.

  1. Filiaali lõppbilansi koostamine ning varade ümberpaigutamine.

Filiaali lõpetamisel toimub vara ümberpaigutamine ühest ettevõtte struktuuriüksusest teise ehk üldjuhul siinsest filiaalist välismaisesse emaettevõttesse. Kuna filiaali tegevusest tulenevate kohustuste eest vastutab emaettevõte, tekib välismaisel äriühingul vara ümberpaigutamisest saadud kasumi osas tulumaksukohustus.

Kui enne filiaali lõpetamist ei ole välisriigi ettevõte Eestis registreeritud filiaali kasumit jaotanud, siis filiaali lõpetamisel loetakse kasum jaotatuks ning välisriigi äriühingul tekib tulumaksu tasumise kohustus teenitud kasumilt.

Likvideerimise lõpetamisel koostatakse lõppbilanss. Filiaali likvideerimine on küllaltki aeganõudev protsess, mis kestab vähemalt kuus kuud. Kui filiaali lõpetanud ettevõte soovib ka edaspidi tegeleda ettevõtlusega Eestis, tuleb tal asutada uus filiaal.

3. Kustutamine jõustub sellest hetkest, kui hakkab kehtima seda nõudev kohtulahend. Kohus edastab vastava info ka äriregistrile lõpetamiskande tegemiseks. Kui filiaal kustutatakse äriregistrist võlausaldaja taotlusel võib välisriigi ettevõte kanda uue filiaali registrisse ainult siis, kui võlausaldaja nõue on rahuldatud või kui esitate võlausaldaja kirjaliku nõusoleku uue filiaal registrisse kandmiseks.

Viimati muudetud: 20-01-2016 14:15 | Teksti koostas: justiitsministeerium