Filiaali tegevuse vabatahtlik lõpetamine

Filiaal ei ole eraldi äriühing vaid osa välismaisest ettevõttest, mille tegevusele Eestis kehtivad siinsed seadused. Üldjuhul koosneb filiaali lõpetamine kolmest olulisest etapist:

 1. filiaali lõpetamisotsuse tegemine ja lõpetamisavalduse esitamine;
 2. likvideerimine;
 3. filiaali kustutamine äriregistrist.

Lõpetamise otsus ja lõpetamisavalduse esitamine

Filiaali lõpetamise võimalikud põhjused:

 • välismaise äriühingu taotlus filiaali kustutamiseks;
 • välismaise äriühingu lõppemine;
 • välismaise äriühingu pankrotimenetlus või likvideerimise alustamine. Sel juhul peab filiaali juhataja 14 päeva jooksul teavitama äriühingu lõpetamisest äriregistrit, kes teeb selle kohta vastava märke.
 • filiaali juhataja lahkus kolm kuud tagasi ja uut juhatajat pole valitud;
 • filiaali juhataja ei ole esitanud nõutud tähtajaks ega määratud lisatähtajaks filiaali majandusaasta aruannet.

Filiaali tegevuse lõpetamise saab otsustada ettevõtte pädev organ (vastavalt äriühingu asukohamaa seadustele), milleks on enamasti juhatus. Filiaali lõpetamiseks tuleb juhatusel esitada äriregistrile avaldus.

Likvideerimine

Filiaali lõpetamise otsusele ja avalduse esitamisele järgneb likvideerimine, mille jooksul on teil oluline jälgida kindlat tegevuste järjekorda.

Likvideerimine koosneb järgmistest etappidest:

 1. Likvideerijate määramine ja nende kandmine äriregistrisse. Filiaali likvideerijateks on äriühingu juhatuse liikmed, kui põhikirjaga, üldkoosoleku otsusega või kohtumäärusega ei ole ette nähtud teisiti. Lõpetamiskande avalduse saate esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis.
 2. Teate avaldamine filiaali likvideerimise kohta Ametlikes Teadaannetes ning teadaolevate võlausaldajate teavitamine. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul teate avaldamisest.
 3. Likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande kinnitamine osanike otsusega. Likvideerimise algbilanss ja majandusaasta aruanne esitatakse pärast kinnitamist viivitamata äriregistrile. Kohus võib äriühingu vabastada filiaali likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande auditeerimise kohustusest, kui äriühingu varaline olukord on nii selge, et auditeerimine ilmselt ei ole ei äriühingu omanike ega võlausaldajate huvides vajalik.
 4. Filiaali tegevuse lõpetamine, võlgade sissenõudmine, vara müümine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine, sõltumata nõuete teatamisest. Kui likvideeritava filiaali varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse. Kui filiaali teada olev võlausaldaja ei ole nõuet esitanud ja nõuet ei ole filiaalist sõltumatutel põhjustel võimalik rahuldada, hoiustatakse võimalusel temale kuuluv raha. Kui kohustust ei ole likvideerimise ajal võimalik täita või kui nõue on vaieldav, ei või filiaali vara äriühingu omanike vahel jagada, kui vaidlusalust rahasummat ei ole hoiustatud või võlausaldajale ei ole antud piisavat tagatist.
 5. Filiaali lõppbilansi koostamine ning varade ümberpaigutamine. Filiaali lõpetamisel toimub vara ümberpaigutamine ühest ettevõtte struktuuriüksusest teise ehk üldjuhul siinsest filiaalist välismaisesse emaettevõttesse. Kuna filiaali tegevusest tulenevate kohustuste eest vastutab emaettevõte, tekib välismaisel äriühingul vara ümberpaigutamisest saadud kasumi osas tulumaksukohustus. Kui enne filiaali lõpetamist ei ole välisriigi ettevõte Eestis registreeritud filiaali kasumit jaotanud, siis filiaali lõpetamisel loetakse kasum jaotatuks ning välisriigi äriühingul tekib tulumaksu tasumise kohustus teenitud kasumilt. Likvideerimise lõpetamisel koostatakse lõppbilanss.

Filiaali likvideerimine on küllaltki aeganõudev protsess, mis kestab vähemalt kuus kuud. Kui filiaali lõpetanud ettevõte soovib ka edaspidi tegeleda ettevõtlusega Eestis, tuleb tal asutada uus filiaal.

Filiaali äriregistrist kustutamine

Pärast filiaali nõuetekohast likvideerimist, tuleb ettevõtte juhatusel esitada avaldus filiaali äriregistrist kustutamiseks. Seda saab teha minimaalselt kuue kuu möödumisel filiaali lõpetamise äriregistrisse kandmisest ning sellest teavitamisest. Äriregistrist kustutamise avaldusele tuleb teil lisada filiaali lõppbilanss. Äriregistrist kustutamine on riigilõivuta.

Viimati muudetud: 20-01-2016 11:49 | Teksti koostas: justiitsministeerium