Osaühingu sundlõpetamine

Osaühing sundlõpetatakse kohtumääruse alusel. Üldjuhul on sundlõpetamise põhjuseks ettevõtte või selle tegevuse mittevastavus seadustele. Kui teie ettevõttega seotud puudusi on võimalik kõrvaldada, annab kohus enne sundlõpetamise otsuse tegemist ka tähtaja, mille jooksul saate puudused kõrvaldada ning ettevõtte tegevust ikkagi jätkata.

Sundlõpetamise levinuimad põhjused:

 • osanikud ei ole võtnud vastu lõpetamise otsust, kui selle vastuvõtmine oli seaduse või põhikirja alusel kohustuslik;
 • juhatuse ametiaeg on lõppenud üle kahe aasta tagasi ja uut juhatust ei ole valitud;
 • ettevõtte tegevuse mittevastavus seadustele, avalikule korrale ning headele tavadele.

Osaühingu sundlõpetamise etapid

Osaühingu likvideerimine on küllaltki aeganõudev protsess, mis kestab vähemalt kuus kuud.

 1. Esitage kohtule osaühingu sundlõpetamise avaldus. Avalduse võivad esitada juhatus, nõukogu, juhatuse liige või liikmed, osanik(ud), või ka keegi muu, kellel on selleks seaduslik õigus. Sundlõpetamise võib algatada ka kohus. Lisage avaldusele osanike otsus ja osanike koosoleku protokoll. Sundlõpetamise avaldus tuleb esitada maakohtule, mille tegevuspiirkonda on ettevõte registreeritud.

Kohtute kontaktandmed

 1. Alustage osaühingu likvideerimist. Siin tuleb teil jälgida kindlat tegevuste järjekorda. Likvideerimine koosneb järgmistest etappidest:
 • Likvideerijate määramine ja nende kandmine äriregistrisse. Sundlõpetamisel määrab osaühingu likvideerijad kohus.

 • Teate avaldamine osaühingu likvideerimise kohta Ametlikes Teadaannetes ning teadaolevate võlausaldajate teavitamine. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul teate avaldamisest.

 • Likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande kinnitamine osanike otsusega. Likvideerimise algbilanss ja majandusaasta aruanne esitatakse pärast kinnitamist viivitamata äriregistrile.

 • Osaühingu tegevuse lõpetamine, võlgade sissenõudmine, vara müümine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine, sõltumata nõuete teatamisest. Kui likvideeritava osaühingu varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

 • Osaühingu lõppbilansi koostamine ning järelejäänud varade jagamine. Üldjuhul võib vara välja jagada kuue kuu möödumisel osaühingu lõpetamise äriregistrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest ning kahe kuu möödumisel lõppbilansi ja vara jaotusplaani osanikele tutvumiseks esitamisest osanikele teatamisest.

Kui teie ettevõte sundlõpetatakse seetõttu, et teie tegevuse eesmärk või tegevus ise on keelatud või vastuolus avaliku korra ja heade kommetega, jääb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara riigile.

 1. Sundlõpetamine jõustub sellest hetkest, kui hakkab kehtima seda nõudev kohtulahend. Kohus edastab vastava info ka äriregistrile lõpetamiskande tegemiseks.

Sundlõpetatud osaühingu esindusõigus

Sundlõpetatud ettevõtte juhatuse või seda asendava organi esindusõigus säilib kuni kohtu poolt likvideerija määramiseni, pankroti väljakuulutamiseni või teie ettevõtte registrist kustutamiseni. Juhatuse või seda asendava organi koosseisus võite teha muudatusi kuni selle ajani ainult mõjuval põhjusel ja kohtu loal.

Mõjuv põhjus on:

 • pikaajaline või raske haigus, mille tõttu muutub võimatuks juhatuse või seda asendava organi liikme ülesannete täitmine;
 • juhatuse või seda asendava organi liikme surm või teovõimetuks tunnistamist;
 • kohtuotsuse jõustumine, millega määrati juhtimisorgani liikmele vabadusekaotuslik karistus;
 • kohtuotsuse jõustumine, millega juhatuse või seda asendava organi liikmel võeti ära õigus teataval tegevusalal tegutsemiseks;
 • juhatuse või seda asendava organi liige asus alaliselt elama välismaale.

Viimati muudetud: 20-01-2017 12:29 | Teksti koostas: justiitsministeerium