Osaühingu vabatahtlik lõpetamine

Osaühingu lõpetamise otsus ja lõpetamisavalduse esitamine

Osaühing lõpetatakse osanike otsusel või sundlõpetatakse kohtu otsusega. Vabatahtliku lõpetamise aluseks on osanike koosolek, kus otsuse peab heaks kiitma vähemalt 2/3 koosolekul osalenud aktsionäridest.

Osaühingu lõpetamiseks tuleb juhatusel esitada äriregistrile avaldus (kirjalikult või elektrooniliselt ettevõtjaportaalis) ja aktsionäride lõpetamisotsus koos üldkoosoleku protokolliga.

Likvideerimine

Osaühingu lõpetamise otsusele ja avalduse esitamisele järgneb likvideerimine, mille jooksul on teil oluline jälgida kindlat tegevuste järjekorda. Likvideerimine koosneb järgmistest etappidest:

  1. likvideerijate määramine ja nende kandmine äriregistrisse;
  2. teate avaldamine osaühingu likvideerimise kohta Ametlikes Teadaannetes ning teadaolevate võlausaldajate teavitamine;
  3. osaühingu lõppbilansi koostamine ning varade jagamine;
  4. likvideeritava osaühingu raamatupidamise korraldamine ja maksude tasumine.

Osaühingu likvideerimine on küllaltki aeganõudev protsess, mis kestab vähemalt kuus kuud. Kui selgub, et osaühingul on veel jaotamata vara, tuleb läbi viia täiendav likvideerimine.

Lõpetatud osaühingu tegevust on võimalik ka jätkata või viia läbi ettevõtte ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine. Likvideerijad peavad selleks esitama äriregistrile avalduse ettevõtte tegevuse jätkamiseks.

Ühinemine füüsilise isiku varaga

Alates 2015. aastast saab ühe osanikuga osaühingu lõpetada ka sel moel, et ühingu vara ühendatakse füüsilisest isikust ainuosaniku varaga ning seejärel ühing lõppeb likvideerimismenetluseta. See on võimalik ka juhul, kui osalus kuulub abikaasade ühisvara hulka. Mitme osaniku korral võib esmalt koondada osalused ühe isiku kätte, misjärel on võimalik sellist ühinemismenetlust kasutada ka rohkemate osanike puhul.

Ühinemisel läheb ühingu vara füüsilisele isikule üle üldõigusjärgluse korras. See tähendab, et kogu ühingu vara läheb füüsilisest isikust omanikule üle ühtse varakogumina. Ühinemisega kaasneb füüsilise isiku piiramatu isiklik vastutus ühendatava ühingu kohustuste eest. Kui inimene ei soovi isiklikku vastutust, on endiselt võimalik läbida tavapärane likvideerimismenetlus.

Täpsemad juhised osaühingu ühinemiseks füüsilise isiku varaga leiate äriseadustikust.

Äriregistrist kustutamine

Pärast osaühingu likvideerimismenetlust tuleb ettevõtte juhatusel esitada äriregistrile avaldus ettevõtte äriregistrist kustutamiseks. Seda saab teha minimaalselt kuue kuu möödumisel osaühingu lõpetamise äriregistrisse kandmisest ning sellest teavitamisest. Äriregistrist kustutamise avaldusele tuleb teil lisada lõppbilanss ja vara jaotusplaan.

Viimati muudetud: 01-02-2016 16:34 | Teksti koostas: justiitsministeerium