Pankrot

Kui ettevõte on muutunud maksejõuetuks ja ei suuda võlausaldajate nõudeid püsivalt rahuldada, tuleb välja kuulutada pankrot, mida tehakse kohtu kaudu.

Pankrot kuulutatakse välja pankrotimenetluse tulemusena. Menetlust alustatakse vastava avalduse alusel. Pankrotimenetluse käigus rahuldatakse võlausaldajate nõuded ettevõtte vara võõrandamise arvel või ettevõtte tervendamise (saneerimise) kaudu.

Pankrotiprotsessi etapid

1. Esitage pankrotiavaldus

Pankrotimenetluse avalduse saab kohtule esitada ettevõtja, tema võlausaldajad või teised seadusega määratud isikud. Kui tegemist on ettevõtte püsiva maksejõuetusega, on pankrotiavalduse kohustatud esitama ettevõtte juhatuse liikmed või likvideerijad. Pankrotiavaldus esitage asukohajärgsele maakohtule. Kohtute kontaktandmed

Pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja peab esitama tõendid oma nõude suuruse, aluse ja täitmise tähtaja kohta. Kui pankrotiavalduse esitate ise, tuleb avaldusele lisada seletus maksejõuetuse põhjuse kohta ja võlanimekiri. Pankrotiavalduse esitamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

2. Kohus avaldab teate pankrotiavalduse esitamise kohta Ametlikes Teadaannetes

3. Kohus määrab pankrotihalduri

Pankrotihaldur on kohtu usaldusisik, kes kontrollib maksejõuetu võlgniku majandustegevust, valitseb pankrotivara ja kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve. Ta on võlgniku seaduslik esindaja, kes teeb võlgniku nimel tehinguid pankrotivaraga ning esindab teda varalistes vaidlustes. Pankrotihaldurile on ette nähtud tasu, mille suuruse määrab kohtunik. Tasu makstakse võlgniku varade arvelt. Kohus võib kohustada pankrotiavalduse esitanud võlausaldajat tasuma ajutise halduri tasu ja kulutuste katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasumma, kui on alust eeldada, et pankrotivarast selleks ei piisa.

Pankrotihalduri nimetamise otsustab kohus 10 päeva jooksul alates avalduse menetlusse võtmisest. Kui kohus korraldab halduri määramiseks ka eelistungi, otsustatakse halduri määramine 20 päeva jooksul.

4. Toimub kohtu eelistung

Kui pankrotiavalduse esitab võlausaldaja, korraldatakse ajutise pankrotihalduri määramiseks eelistung. Selle toimumise aja otsustab kohus 10 päeva jooksul alates avalduse menetlusse võtmisest ning edastab kutsed.

5. Kohus vaatab läbi pankrotiavalduse

Kui pankrotiavaldus esitati võlgniku poolt, vaadatakse see läbi üldjuhul kuni 10 päeva jooksul (erandkorras kuni 30 päeva jooksul). Võlausaldaja esitatud avaldus vaadatakse läbi kuni 30 päeva jooksul (erandkorras kahe kuu jooksul). Kui ilmneb, et võlgnik on pannud maksujõuetuse tekkimisel toime kuriteo, teavitab kohus sellest prokuröri või politseid.

6. Kohus teeb otsuse pankroti kohta:

  • Kohus jätab pankroti pankrotimenetluse raugemise tõttu välja kuulutamata juhul, kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning ei ole võimalik vara tagasi võita või tagasi nõuda, sealhulgas puudub võimalus esitada nõue juhtorgani liikme vastu. Samuti lõpeb menetlus raugemisena ka siis, kui võlgniku vara koosneb peamiselt tagasivõitmise nõuetest ja nõuetest kolmandate isikute vastu ning nende nõuete rahuldamine on vähetõenäoline.

  • Kohus kuulutab välja pankroti vastava määrusega. Pankroti väljakuulutamisel otsustab kohus võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aja ja koha, pankrotihalduri nimetamise ning hagi tagamise abinõude kohaldamise. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele. Pankrotimääruse kohta avaldab kohus teate Ametlikes Teadaannetes. Pärast teate avaldamist on 15 päeva jooksul võimalik pankrotimäärus edasi kaevata.

7. Kohus teavitab viivitamatult äriregistrit väljakuulutatud pankrotist

Pankroti väljakuulutamise tagajärjed:

  • võlgnik kohustub pankrotihaldurile esitama pankroti väljakuulutamise päeva seisuga nimekirja temale kuuluvast varast, sealhulgas kohustustest;
  • võlgniku varast saab pankrotivara ja selle valitsemise õigus läheb üle pankrotihaldurile;
  • võlgniku varade arvelt kaetakse võlausaldajate nõuded;
  • võlgnik kaotab õiguse teha mis tahes tehinguid;
  • lõpetatakse intressi ja viivise arvestamine võlgniku vastu suunatud nõuetelt;
  • võlgniku ärinime võib pärast pankroti väljakuulutamist kasutada ainult koos sõnaga “pankrotis”.

Viimati muudetud: 20-01-2016 15:03 | Teksti koostas: justiitsministeerium