Täis- ja usaldusühingu sundlõpetamine

Täis- või usaldusühing sundlõpetatakse kohtumääruse alusel. Sundlõpetamisel võib olla erinevaid põhjuseid, üldjuhul on selleks ettevõtte või selle tegevuse mittevastavus seadustele. Kui puudusi on võimalik kõrvaldada, määrab kohus enne ühingu sundlõpetamise otsuse tegemist esmalt tähtaja, mille jooksul on teil võimalik puudused kõrvaldada ning ettevõtte tegevust ikkagi jätkata.

Sundlõpetamise põhjused

Levinuimad põhjused täis- ja usaldusühingu sundlõpetamiseks:

  • ühingu liikmed ei ole võtnud vastu lõpetamise otsust, kuigi selle vastuvõtmine oli kohustuslik;
  • ettevõtte tegevuse eesmärk või tegevus ise ei vasta seadustes esitatud nõuetele, on vastuolus avaliku korra ja heade tavadega;
  • ühinguleping on vastuolus seadustega.

Lisaks võib olla sundlõpetamisel ka teisi seadustest tulenevaid põhjuseid. Muuhulgas võib sundlõpetamine olla ka karistuseks ettevõtte poolt toime pandud süüteo eest.

Sundlõpetamise protsess

Esitage sundlõpetamise avaldus maakohtule, mille tegevuspiirkonda olete registreeritud. Sundlõpetamise võib algatada ka kohus.

Kohtute kontaktandmed

Kui alustate täis- või usaldusühingu likvideerimist, tuleb teil jälgida kindlat tegevuste järjekorda.

Likvideerimine koosneb järgmistest etappidest:

  1. Likvideerijate määramine ja nende kandmine äriregistrisse. Sundlõpetamisel määrab ühingu likvideerijad kohus.
  2. Likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande kinnitamine osanike otsusega. Likvideerimise algbilanss ja majandusaasta aruanne esitatakse pärast kinnitamist viivitamata äriregistrile.
  3. Ühingu tegevuse lõpetamine, võlgade sissenõudmine, ühingu vara müümine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine. Kui ühingu varast ei piisa võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, vastutavad osanikud ühingu kohustuste eest võrdeliselt oma sissemaksete suurusega, kui ühingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Kui võlausaldajate nõudeid pole võimalik rahuldada, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.
  4. Likvideeritava ettevõtte lõppbilansi koostamine ning varade jagamine, erandjuhtudel ka majandusaasta aruande koostamine. Allesjäänud vara jaotavad likvideerijad osanike vahel vastavalt osanike sissemaksetele, kui ühingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

Sundlõpetamise jõustub sellest hetkest, kui hakkab kehtima seda nõudev kohtulahend. Kohus edastab vastava info ka äriregistrile lõpetamiskande tegemiseks.

Viimati muudetud: 20-01-2016 10:41 | Teksti koostas: justiitsministeerium