Täis- ja usaldusühingu vabatahtlik lõpetamine

Täis- või usaldusühing lõpetatakse osanike otsusel, tähtaja möödumisel, eesmärgi saavutamisel või sundlõpetatakse kohtu otsusega. Üldjuhul koosneb täis- ja usaldusühingu lõpetamine kolmest olulisest etapist:

  1. lõpetamisotsuse tegemine ja lõpetamisavalduse esitamine;
  2. likvideerimine;
  3. ettevõtte kustutamine äriregistrist.

Lõpetamisotsus ja lõpetamisavalduse esitamine

Täis- või usaldusühingu lõpetamise aluseks on osanike otsus, mille poolt on andnud hääle üle 3/4 osanikest, kui ühingulepinguga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Kui täis- või usaldusühingu lõpetamine on ette nähtud ühingulepinguga (nt ühing lõpetatakse tähtaja möödumisel või eesmärgi saavutamisel), võivad osanikud otsustada ühingu tegevuse jätkamise või ühingu ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise.

Ühingulepinguga võite ka ette näha, et ühing lõpetatakse osaniku lahkumisel ühingust, osaniku pankroti, samuti füüsilisest isikust osaniku surma või juriidilisest isikust osaniku lõppemise korral.

Ettevõtte lõpetamiseks esitage osanike ühine avaldus äriregistrile koos ühingu liikmete koosoleku protokolliga.

Pärija astumine täis- või usaldusühingusse

Osaniku surma korral on õigus täis- või usaldusühingusse astuda tema pärijatel, kui see on ühingulepinguga ette nähtud või kui sellega on nõus kõik osanikud. Kui pärija ei soovi ühingusse astuda või kui osanikud sellega ei nõustu, on pärijal õigus saada tema pärandiosale vastavas osas hüvitust. Pärija võib esitada avalduse täis- või usaldusühingusse astumiseks kolme kuu jooksul alates pärimisõigusest teadasaamisest.

Likvideerimine

Täis- või usaldusühingu lõpetamise otsusele ja avalduse esitamisele äriregistrile järgneb likvideerimine, mille jooksul on teil oluline jälgida kindlat järjekorda.

Likvideerimise etapid:

  1. Likvideerijate määramine ja nende kandmine äriregistrisse. Ühingu likvideerijateks on üldjuhul osanikud. Osanike kokkuleppel võib likvideerijaks määrata kolmanda isiku. Osaniku nõudel võib kohus mõjuval põhjusel määrata likvideerijaks isiku, kes ei ole osanik.
  2. Likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande kinnitamine osanike otsusega. Likvideerimise algbilanss ja majandusaasta aruanne esitatakse pärast kinnitamist viivitamata äriregistrile.
  3. Ühingu tegevuse lõpetamine, võlgade sissenõudmine, ühingu vara müümine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine. Kui ühingu varast ei piisa võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, vastutavad osanikud ühingu kohustuste eest võrdeliselt oma sissemaksete suurusega, kui ühingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Kui võlausaldajate nõudeid pole võimalik rahuldada, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.
  4. Likvideeritava ettevõtte lõppbilansi koostamine ning varade jagamine, erandjuhtudel ka majandusaasta aruande koostamine. Allesjäänud vara jaotavad likvideerijad osanike vahel vastavalt osanike sissemaksetele, kui ühingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

Täis- ja usaldusühingu likvideerimisele kuluv aeg ei ole rangelt piiritletud ning oleneb ennekõike ettevõtte eripäradest ning koostöö ladususest likvideerimise erinevate osaliste vahel.

Lõpetatud ühingu tegevust on võimalik ka jätkata või viia läbi ettevõtte ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine. Likvideerijad peavad selleks esitama äriregistrile avalduse ettevõtte tegevuse jätkamiseks.

Äriregistrist kustutamine

Pärast täis- või usaldusühingu nõuetekohast likvideerimist tuleb teil esitada äriregistrile avaldus ettevõtte äriregistrist kustutamiseks. Avaldusele tuleb teil lisada ka lõppbilanss. Ühingu äriregistrist kustutamine on tasuta.

Viimati muudetud: 13-01-2016 10:10 | Teksti koostas: justiitsministeerium