Tulundusühistu sundlõpetamine

Tulundusühistu sundlõpetatakse kohtumääruse alusel.

Sundlõpetamisel võib olla erinevaid põhjuseid, üldjuhul on selleks ettevõtte või selle tegevuse mittevastavus seadustele. Kui ettevõtte puudusi on võimalik kõrvaldada, määrab kohus enne sundlõpetamise otsuse tegemist esmalt tähtaja, mille jooksul on teil võimalik puudused kõrvaldada ning ettevõtte tegevust ikkagi jätkata.

Sundlõpetamise põhjused

Levinuimad põhjused tulundusühistu sundlõpetamiseks:

  • osanikud ei ole võtnud vastu lõpetamise otsust, kuigi selle vastuvõtmine oli kohustuslik;
  • juhatuse volitused lõppesid kaks aastat tagasi, kuid uut juhatust pole valitud;
  • ettevõtte osakapital ei vasta enam seaduses märgitud nõuetele.

Lisaks võib olla sundlõpetamisel ka teisi seadustest tulenevaid põhjuseid. Muuhulgas võib sundlõpetamine olla ka karistuseks ettevõtte poolt toime pandud süüteo eest.

Sundlõpetamise protsess

Sundlõpetamise avaldus tuleb esitada maakohtule, mille tegevuspiirkonda on ettevõte registreeritud. Kohtute kontaktandmed

  1. Esitage kohtule tulundusühistu sundlõpetamise avaldus. Selle võib esitada ettevõtte juhatus või ka keegi muu, kellel on selleks seaduslik õigus. Sundlõpetamise võib algatada ka kohus ise. Lisage avaldusele ühistu liikmete lõpetamisotsus koos üldkoosoleku protokolliga.
  2. Alustage tulundusühistu likvideerimist. Siin tuleb teil jälgida kindlat tegevuste järjekorda.

Likvideerimine koosneb järgmistest etappidest:

  • Likvideerijate määramine ja nende kandmine äriregistrisse. Sundlõpetamisel määrab ühistu likvideerijad kohus.
  • Teate avaldamine tulundusühistu likvideerimise kohta Ametlikes Teadaannetes ning teadaolevate võlausaldajate teavitamine. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul teate avaldamisest.
  • Lõppbilansi koostamine ning varade jagamine. Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja vajalikku deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaani. Likvideerijad peavad lõppbilansi ja vara jaotusplaani esitama tutvumiseks kõigile liikmetele.

Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja vajalikku hoiustamist tagastatakse liikmetele nende tasutud osamaksud. Vara, mis jääb alles pärast osamaksude tagastamist, jaotatakse liikmete vahel vastavalt nende osamaksu suurusele, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Vara võib välja jagada kuue kuu möödumisel ühistu lõpetamise äriregistrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest ning kahe kuu möödumisel lõppbilansi ja vara jaotusplaani liikmetele tutvumiseks esitamisest liikmetele teatamisest.

Tulundusühistu likvideerimine on küllaltki aeganõudev protsess, mis kestab vähemalt kuus kuud. Kui teie ettevõte sundlõpetatakse seetõttu, et teie tegevuse eesmärk või tegevus ise on keelatud või vastuolus avaliku korra ja heade kommetega, jääb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara riigile.

Sundlõpetamine jõustub sellest hetkest, kui hakkab kehtima seda nõudev kohtulahend. Kohus edastab vastava info ka äriregistrile lõpetamiskande tegemiseks.

Viimati muudetud: 20-01-2016 14:29 | Teksti koostas: justiitsministeerium