Tulundusühistu vabatahtlik lõpetamine

Tulundusühistu lõpetatakse osanike otsusel või sundlõpetatakse kohtu otsusega. Üldjuhul koosneb tulundusühistu lõpetamine kolmest olulisest etapist:

  1. lõpetamisotsuse tegemine ja lõpetamisavalduse esitamine;
  2. likvideerimine;
  3. tulundusühistu kustutamine äriregistrist.

Lõpetamise otsus ja lõpetamisavalduse esitamine

Tulundusühistu lõpetamise aluseks on ühistu üldkoosolek, kus lõpetamise poolt hääletab vähemalt 3/4 üldkoosolekul osalenud liikmetest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Seejuures peab juhatus esitama lõpetamist otsustavale üldkoosolekule eelmise majandusaasta aruande ja ülevaate ühistu käesoleva aasta majandustegevusest. Tulundusühistu peab otsustama ühistu lõpetamise ka siis, kui ühistu liikmete arv on kuue kuu jooksul olnud alla viie.

Ettevõtte lõpetamiseks tuleb juhatusel esitada äriregistrile avaldus ja ühistu liikmete lõpetamisotsus koos üldkoosoleku protokolliga. Ühistu loetakse lõpetatuks alates lõpetamise kande tegemisest äriregistrisse.

Likvideerimine

Tulundusühistu lõpetamise otsusele ja avalduse esitamisele järgneb likvideerimine, mille jooksul on teil oluline jälgida kindlat tegevuste järjekorda.

Likvideerimine koosneb järgmistest etappidest:

  1. Likvideerijate määramine ja nende kandmine äriregistrisse. Lõpetamiskande avalduse saate esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis. Ühistu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui põhikirjas, üldkoosoleku otsusega ega kohtumäärusega ei ole ette nähtud teisiti. Vähemalt pooled likvideerijad peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.
  2. Teate avaldamine tulundusühistu likvideerimise kohta Ametlikes Teadaannetes ning teadaolevate võlausaldajate teavitamine. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul teate avaldamisest.
  3. Lõppbilansi koostamine ning varade jagamine. Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja vajalikku deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaani. Likvideerijad peavad lõppbilansi ja vara jaotusplaani esitama tutvumiseks kõigile liikmetele.

Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja vajalikku hoiustamist tagastatakse liikmetele nende tasutud osamaksud. Vara, mis jääb alles pärast osamaksude tagastamist, jaotatakse liikmete vahel vastavalt nende osamaksu suurusele, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Vara võib välja jagada kuue kuu möödumisel ühistu lõpetamise äriregistrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest ning kahe kuu möödumisel lõppbilansi ja vara jaotusplaani liikmetele tutvumiseks esitamisest liikmetele teatamisest.

Tulundusühistu likvideerimine on küllaltki aeganõudev protsess, mis kestab vähemalt kuus kuud. Lõpetatud tulundusühistu tegevust on võimalik ka jätkata või viia läbi ettevõtte ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine. Likvideerijad peavad selleks esitama äriregistrile avalduse ettevõtte tegevuse jätkamiseks.

Äriregistrist kustutamine

Pärast seda, kui tulundusühistu on nõuetekohaselt likvideeritud, tuleb ettevõtte juhatusel esitada äriregistrile avaldus ettevõtte äriregistrist kustutamiseks. Seda saab teha minimaalselt kuue kuu möödumisel tulundusühistu lõpetamise äriregistrisse kandmisest ning sellest teavitamisest. Äriregistrist kustutamise avaldusele tuleb teil lisada lõppbilanss ja vara jaotusplaan.

Viimati muudetud: 20-01-2016 14:12 | Teksti koostas: justiitsministeerium