Jäätmete käitlemise kohustus

Jäätmetega puutuvad kokku kõik ettevõtjad kas jäätmetekitajate ja -valdajatena või jäätmekäitlejatena.

Tootjavastutuse põhimõte

Tootjad on kohustatud oma toodetest tekkinud jäätmed kokku koguma ning nõuetekohaselt käitlema. Tootjavastutuse põhimõtet rakendatakse probleemtoodete – elektri- ja elektroonikaseadmetest ja nende osadest, mootorsõidukitest ja nende osadest, rehvidest, patareidest ja akudest ning põllumajandusplastist tekkinud jäätmete kogumisel ja edasisel käitlemisel. Kasutajal peab olema võimalus need jäätmed üldjuhul tasuta ära anda.

Lugege lähemalt tootjavastutusest ja probleemtoodetest

Probleemtoodete tootjad on kohustatud end probleemtooteregistris registreerima ja esitama andmeid toodetest tekkinud jäätmete kohta.

Pakendid ja pakendijäätmed

Ettevõtjad, kes pakendatud kaupu Eestis turule lasevad, on kohustatud tagama pakendijäätmete kogumise ja nõuetekohase käitlemise.

Lugege lähemalt pakendiettevõtja kohustustest

Mitmed kohustused on võimalik kirjaliku lepinguga üle anda pakendiga tegelevale ja vastavat tegevusluba omavale taaskasutusorganisatsioonil

Jäätmete käitlemine

Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule. Ettevõtjad, kes tegelevad jäätmete käitlemisega, peavad omama jäätmeluba või keskkonnakompleksluba.

Kui ettevõte pakub ohtlike jäätmete käitlemiseks teenust, siis peab tal olema lisaks jäätmeloale või kompleksloale ka ohtlike jäätmete käitluslitsents.

Ohtlike jäätmete käitluslitsents on isiku vastavat pädevust ja tehnoloogia sobivust tõendav tegevusluba, mis annab õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üle antud ohtlike jäätmete käitlemiseks majandus- või kutsetegevuses.

Jäätmete käitlemisel lähtutakse põhimõttest viia jäätmekäitluse mõju keskkonnale võimalikult väikeseks. Kui jäätmete teket ei ole võimalik vältida, tuleks võimalusel neid taaskasutada. Jäätmete taaskasutusmoodused on korduskasutuseks ettevalmistamine (parandamine, puhastamine jm), materjalina ringlusse võtmine ja muu taaskasutamine, nagu energia tootmine ning tagasitäide. Prügilasse viimine on viimane lahendus.

Viimati muudetud: 14-09-2016 13:22 | Teksti koostas: keskkonnaministeerium