Keskkonnaload

Keskkonnaloa omamine annab teile õiguse kasutada mõnd loodusressurssi, viia keskkonda saasteaineid ja jäätmeid ning arendada majandustegevust seaduses sätestatud juhtudel. Keskkonnaluba on aluseks keskkonnakasutuse tasustamisele. Tasustatakse loodusressursi kasutusõigust (loodusressursi kasutusõiguse tasu) ja keskkonna saastamist (saastetasu).

Keskkonnalubade taotlemine

Keskkonnalubasid saate mugavalt taotleda ja jälgida keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Kompleksluba (ka IPPC luba)

Keskkonnakompleksluba antakse suure saastepotentsiaaliga tööstusettevõtete käitamiseks viisil, mis tagab tootmise võimalikult väikese mõju keskkonnale ning inimeste tervisele.

Lugege saastuse komplekssest vältimisest ja kontrollist

Kompleksluba asendab üksikuid keskkonnalube – vee erikasutusluba, jäätmeluba ja välisõhu saasteluba. Seejuures vaadeldakse mõju keskkonnale kompleksselt ning ühe näitaja paremaks muutmine ei tohi põhjustada teiste halvenemist, nt õhkuheite vähendamine ei tohi põhjustada jäätmetekke või vetteheite suurenemist.

Vaadake, kas teie ettevõttele on kompleksluba kohustuslik

Lihtluba

Antakse kindla loodusressursi kasutamiseks, saasteallikast saasteainete keskkonda viimiseks või jäätmekäitluseks (näiteks geoloogilise uuringu luba, kaevandamisluba, vee erikasutusluba, välisõhu saasteluba jne).

Lihtlube väljastatakse konkreetset valdkonda reguleerivate õigusaktide alusel: kaevandamisluba maapõueseaduse, vee erikasutusluba veeseaduse, kiirgustegevusluba kiirgusseaduse alusel jne.

Eriluba

Antakse välisõhu saasteloa ja vee erikasutusloa kehtivuse ajal. Eriloaga võib teatud tingimustel ületada kehtestatud keskkonnanormatiive. Selle tüübi lubadest on Eestis väljastatud ajutist vee erikasutusluba ja välisõhu erisaasteluba, vastavalt veeseadusele ja välisõhu kaitse seadusele.

Erakorraline luba

Antakse ühekordseks toiminguks kindla loodusobjektiga, näiteks enim kasutatud ohustatud liigi üle riigipiiri viimisel, kaitsealuste liikide isendite kasutamisel, liikide isendite ümberasustamisel jms. tegevuste puhul.

Keskkonnamõju hindamise algatamine

Kui taotlete keskkonnaluba, võib sellega kaasneda keskkonnamõju hindamise (KMH) algatamine. Sellisel juhul peatub tegevusloa taotluse menetlus keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmiseni.

Tegevused, mille puhul on kohustuslik algatada KMH

Tegevusvaldkonnad, mille puhul tuleb kaaluda KMH algatamist

Keskkonnalubade väljastamist menetlevad keskkonnaministeerium ning keskkonnaamet.

Viimati muudetud: 25-05-2016 13:09 | Teksti koostas: keskkonnaamet