Keskkonnamõjude hindamine

Keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju hindamise üldisem eesmärk on kaitsta keskkonda ning vältida või minimeerida negatiivset keskkonnamõju.

Ettevõtja võib keskkonnamõju hindamisega (KMH) kokku puutuda erinevate tegevuslubade taotlemisel. Sellisel juhul otsustab KMH vajalikkuse üle tegevusloa andja.

Keskkonnamõju hindamine on vajalik, kui:

 • taotlete tegevusluba või tegevusloa muutmist ning kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju
 • kavandate tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.

Keskkonnamõjude hindamine võidakse algatada, kui taotlete või soovite teha muudatusi järgmistes tegevuslubades:

 • ehitusluba
 • ehitise kasutusluba
 • keskkonnakompleksluba
 • vee erikasutusluba
 • välisõhu saasteluba
 • jäätmeluba
 • ohtlike jäätmete käitluslitsents
 • kiirgustegevusluba
 • hoonestusluba
 • maavara kaevandamise luba
 • geoloogilise uuringu luba
 • üldgeoloogilise uurimistöö luba;
 • mõni muu eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubav dokument.

Keskkonnamõju hindamise saab tellida keskkonnamõju hindamise litsentsiga isikult või ettevõttelt, kelle juures litsentsi omav ekspert töötab.

Täpsem teave keskkonnamõju hindamise kohta

Piiriülene hindamine

Iga KMH algatamisel tuleb kontrollida, kas teie tegevuse oluline mõju võib ulatuda väljapoole Eesti piire. Seda ka strateegilise planeerimisdokumendi elluviimise korral. Piiriülese keskkonnamõju korral peab hindamise algataja sellest viivitamatult teavitama keskkonnaministeeeriumi. Mõjutatava riigi soovi korral võimaldatakse selle esindajal osaleda keskkonnamõju hindamise menetluses.

Natura hindamine

Võimalikku keskkonnamõju Natura 2000 kaitsealade võrgustikule hinnatakse vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele. Natura hindamine toimub vajadusel mõju hindamise protseduuri raames, kuid tegevuse üle otsustamisel tuleb arvestada teatud erisustega. Natura hindamise juures on oluline, et mõju hindamisel peab eelkõige arvestama ala kaitse eesmärki.

Täpsem teave Natura hindamise kohta

Natura 2000 alade kaart

Viimati muudetud: 01-06-2016 15:00 | Teksti koostas: keskkonnaministeerium