Aktsiisid

Eestis on aktsiisid kehtestatud alkoholile, tubakatoodetele, kütusele ja elektrienergiale ning pakendile. Aktsiisiga maksustamist reguleerivad peamiselt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (ATKEAS) ja pakendiaktsiisi seadus.

Alkoholiaktsiisiga maksustatakse Eestis toodetud, teisest Euroopa Liidu (EL) liikmesriigist Eestisse toimetatud ja Eestisse vabaks ringluseks imporditud alkohol. Alkohol on õlu, vein, kääritatud jook, vahetoode ja muu alkohol (kange alkohol).

Tubakaaktsiisiga maksustatakse Eestis toodetud, teisest ELi liikmesriigist Eestisse toimetatud ja Eestisse vabaks ringluseks imporditud tubakatooted. Aktsiisiga maksustatavad tubakatooted on sigaretid, sigarid, sigarillod, suitsetamistubakas ja alternatiivsed tubakatooted (tubakavedelik, tubaka tahke aseaine).

Kütuse- ja elektrienergia aktsiisiga maksustatakse erinevad vedelkütused, tahkekütused, maagaas ja elektrienergia. Teatud valdkondades on lubatud kasutada tavapärastest madalama aktsiisimääraga maksustatud erimärgistatud kütuseid. Tarbimisse lubatud (st aktsiisiga maksustatud) kütuse käitlemiseks on üldjuhul nõutav registreering MTRis ja sellise kütuse müügiks on vajalik ka tagatis.

Pakendiaktsiisiga maksustatakse Eestis turule lastud kauba pakend, teisest liikmesriigist soetatud kauba pakend ja imporditud kauba pakend, kui kaup müüakse, vahetatakse, võõrandatakse tasuta või võetakse Eestis omatarbeks kasutusse. Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Mõningatel juhtudel on aktsiisikaupade käitlemiseks vajalik omada erinevaid lubasid ja registreeringuid. Aktsiisikaupasid on võimalik nii Eesti siseselt kui ELi liikmesriikide vahel lähetada, vastu võtta, ladustada ja toota ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilao tegevusluba omaval isikul. ELi liikmesriikide vahelises kaubanduses on Eestist ajutises aktsiisivabastuses lähetamiseks võimalik kasutada registreeritud kaubasaatja tegevusluba ning Eestis ajutises aktsiisivabastuses vastuvõtmiseks registreeritud kaubasaaja tegevusluba. Aktsiisiga maksustatud aktsiisikaupa nii teise ELi liikmesriiki lähetajal kui ka selle teisest ELi liikmesriigist vastuvõtjal on kohustus maksu- ja tolliametit tehingutest eelnevalt informeerida. Teatud juhtudel on aktsiisikaupu lubatud tarbida aktsiisivabalt, milleks on vajalik eelnevalt taotleda aktsiisivabastusluba.

Aktsiisikaupadelt tekib maksukohustus üldjuhul nende importimisel ilma ajutise aktsiisivabastuseta, aktsiisilaost tarbimisse lubamisel ning ka teises ELi liikmesriigis maksustatud aktsiisikauba Eestisse toimetamisel. Aktsiisimaksjaks on tavaliselt kas importija, aktsiisilaopidaja või aktsiisikauba teisest ELi liikmesriigist Eestisse toimetaja.

Üldjuhul tuleb aktsiis tasuda ja deklareerida maksukohustuse tekkimisele järgneva kuu 20. päevaks.

Täpsem informatsioon on kättesaadav maksu- ja tolliameti veebilehel aktsiiside rubriigis.

Viimati muudetud: 15-02-2018 16:48 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet