Keskkonnatasud

Keskkonnatasu makstakse keskkonna kasutusõiguse eest ning selle rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju.

Keskkonnatasu maksmise kohustus on nii keskkonnaloa omanikel kui ka isikutel, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama. Täpsemalt saate lugeda loa omamise nõuetest keskkonnaameti veebilehelt välisõhu, vee, maapõue, jäätmete, komplekslubade ja keskkonnatasude valdkonna rubriikidest.

Keskkonnatasu deklareerimine

Keskkonnatasu deklareerimise ja tasumise tähtaeg on aruandekvartalile järgnev 17. kuupäev. Kui 17. kuupäev jääb puhkepäevale, siis deklareerimise ja tasumise tähtajaks on sellele järgnev esimene tööpäev.

Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid kinnitatakse keskkonnaministri määrusega ning deklaratsioone on võimalik esitada:

Keskkonnatasu maksmine

Keskkonnatasu makstakse maksukohustuslase ettemaksukontole maksu- ja tolliametis. Igal maksumaksjal on seal personaalne viitenumber.

Keskkonnatasude määrad

Keskkonnatasude määrad on sätestatud keskkonnatasude seadusega. Loata ja lubatust suuremas koguses keskkonnakasutuse puhul rakendub kõrgendatud keskkonnatasu määr.

Keskkonnatasu deklareerimist ja tasumist reguleerivad järgmised õigusaktid:

Keskkonnatasu deklareerimise ja tasumise protsess ning sellega seotud tugiteenused on kirjeldatud teenusstandardis.

Keskkonnatasude määrad on fikseeritud erinevates keskkonnakaitset puudutavates seadustes ning määrad vaadatakse üle igal aastal.

Kõrgendatud määraga keskkonnatasu

Kõrgendatud määraga keskkonnatasu tuleb maksta, kui tegevus ületab loaga antud piire või kui tegutsetakse ilma vajaliku loata alal või mahus, mis nõuab keskkonnaluba. Kõrgendatud määraga tasu on tulumaksuseaduse § 34 p 6 kohaselt kulu, mida on keelatud ettevõtlustulust maha arvata ning seega see kuulub tulumaksuga maksustamisele.

Viimati muudetud: 12-02-2018 11:55 | Teksti koostas: keskkonnaamet