Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaks on maks, millest saadavat tulu kasutatakse pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks. Sotsiaalmaksu tasub töötaja eest tööandja.

Sotsiaalmaksu määr on 33% töötaja brutotöötasust (näiteks 1000-eurose brutotasu puhul tasute töötaja eest sotsiaalmaksu 330 eurot).

Maksustamisperioodiks on kalendrikuu. Sellele järgneva kuu 10. kuupäevaks tuleb ettevõtjal sotsiaalmaks deklareerida ning tasuda maksu- ja tolliametile. Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt e-maksuametis või pöördudes maksu- ja tolliameti piirkondliku teenindusbüroo poole.

Sotsiaalmaksu tuleb ettevõtjal maksta nii töötasudelt kui ka erisoodustustelt.

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 2018.aastal on 470 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 155,10 eurot kuus.

Mõningatel erijuhtudel tasub sotsiaalmaksu Eesti riik – näiteks erinevate hooldajatoetust saavate isikute ning paljulapseliste perede eest. Samuti tasub sotsiaalmaksu riik äriühingute töötajate eest, kellele on määratud töövõime kaotus 40% või enam.

Lähemalt erandjuhtudest, millal tööandja ei pea täitma minimaalse sotsiaalmaksu kohustust.

Sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud töövõimega töötaja eest

Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja (töötajale on määratud osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40%-line püsiv töövõimetus), saab taotleda sotsiaalmaksu soodustust töötukassalt.

Sotsiaalmaksu soodustuse saamiseks peab tööandja esitama töötukassale taotluse vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu hüvitamiseks.

Taotluse saab esitada töötukassa portaali iseteeninduses ja samuti ka posti teel, digiallkirjastatult e-posti teel info@tootukassa.ee või töötukassa maakondlikus osakonnas.

Riik maksab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu selleks kehtestatud kuumääralt.

Tööandja maksab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu palga osalt, mis ületab kuumäära. Kui töötaja tegelik palk on kuumäärast väiksem (nt inimene töötab osaajaga), maksab töötukassa tema eest sotsiaalmaksu ikkagi arvestatuna kuumääralt.

Sotsiaalmaksu tasub riik ainult töölepingu alusel töötava töötaja eest. Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel tasu saava isiku eest riik sotsiaalmaksu ei maksa.

Sotsiaalmaks FIE-le

Ka FIE-na tuleb teil tasuda sotsiaalmaksu ettevõtlusest saadud tulult. Sotsiaalmaksu määr FIE-le on 33% ettevõtlusest saadud tulult.

FIE maksimaalne sotsiaalmaksukohustus 2018. aastal on 18 612 eurot, eeldusel, et kuutöötasu alammmäär on 470 eurot.

Erinevalt äriühingutest on FIE maksustamisperioodiks kalendriaasta, sest maksustatav tulu selgub üks kord aastas tuludeklaratsiooni põhjal. FIE-na tegutsedes tuleb teil tasuda sotsiaalmaksu avansiliste maksetena neli korda aastas iga kvartali 15. kuupäevaks. Kui FIE tulu aasta kokkuvõttes on piisavalt suur, saadab maksu- ja tolliamet vastavalt deklareeritud tulule FIE-le maksuteate ka juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu kohta. Enammakstud sotsiaalmaksu summa tagastab maksu- ja tolliamet ettevõtjale maksustamisperioodile järgneva aasta 1. oktoobriks.

Viimati muudetud: 19-02-2018 10:33 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet