Kust leida õigusabi

Õigusabi pakuvad mitmed vabakutselised ameti esindajad (sh notarid ja kohtutäiturid), õigus- ja advokaadibürood ning ka riik.

Notar

Notarite puhul ei ole tegemist riigiametnikega, vaid avaliku halduse kandjatega, kes on õiguslikult iseseisvad isikud ja tegutsevad ainuvastutavalt ning kellele riik on delegeerinud vastavate eriseaduste alusel kindlaksmääratud pädevuse piires avalike ülesannete täitmise. Notar nimetatakse ametisse eluaegselt. Notariaadiseaduse järgi vastustab notar oma ametikohustuste süülisest rikkumisest tekkinud kahju eest. Notar vastutab kui avaliku võimu kandja riigivastutuse seaduses sätestatud alustel ja ulatuses. Kahju hüvitamise nõue vaadatakse läbi hagimenetluses maakohtus.

Notarite ametitoimingute hulka kuuluvad üldjoontes notariaalne tõestamine, notariaalne kinnitamine ja pärimisasjade menetlemine. Notari ametitoimingud on sätestatud notariaadiseadusega. Peamiseks ametitoiminguks on tehingute tõestamine: nt kinnistu omandamise või võõrandamise lepingud, äriühingute asutamislepingud, ühinemis- ja jagunemislepingud, osaühingu osa võõrandamise ja pandilepingud, volikirjad jne. Lisaks ametitoimingutele osutavad notarid ka ametiteenuseid, mis on sätestatud notariaadiseadusega, nt õigusnõustamine, maksundus, enampakkumise läbiviimine, lepitamine jne.

Milliseid ametiteenuseid vastav notar pakub, leiate Notarite Koja kodulehelt.

Kohtutäitur

Kohtutäitur on samuti erapooletu vaba elukutse esindaja, kes ei ole ettevõtja ega riigiametnik. Kohtutäitur sundtäidab täitedokumente: sh haldusaktid (nt maksuvõlad, parkimistrahvid), viivitamata täitmisele kuuluvad kohtulahendid, komisjonides jõustunud otsused (nt töövaidlus- või liikluskindlustuskomisjoni otsused), lepingud (nt notariaalselt tõestatud lepingud, milles pooled kohustuvad lepingu täitmata jätmise korral alluma kohesele sundtäitmisele).

Muuhulgas on kohtutäituritel võimalus ametiteenusena õigusnõu anda. Info selle kohta, milline kohtutäitur vastavat ametiteenust osutab, leiab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehelt kohtutäiturite kontaktinfo alt. Üldiselt annavad kohtutäiturid õigusnõu maksejõuetuse ja tsiviiltäite valdkonnas.

Õigus- ja advokaadibürood

Keerulisemates õigusküsimustes pöörduge õigus- või advokaadibüroo poole. Paljudel aktiivse majandustegevusega ettevõtetel on sõlmitud õigusteenuseleping mõne advokaadi- või õigusbüroo või FIE-na tegutseva juristiga, mis kergendab jooksvate juriidiliste küsimuste lahendamist. Seejuures tasub enne sobiva õiguspartneri leidmist pöörata tähelepanu sellele, millistele õigusvaldkondadele ta on spetsialiseerunud – enamik juriste ja advokaate on keskendunud kindlatele teemadele, ega pruugi olla kursis just teie poolt soovitud valdkonnaga. Kui teie ettevõte vajab aga juriidilist tuge igapäevaselt, siis tasub luua eraldi juristi ametikoht.

Riigi õigusabi

Riigi õigusabi tähendab, et õigusteenuse eest maksab esialgu riik. See aga ei tähenda tasuta teenust, vaid teile võidakse kohtu poolt määrata kohustus tasuda osa kuludest või maksta pärast kohtuvaidluse lõppu õigusabikulud osaliselt või täielikult tagasi. Riigi õigusabi osutab advokaat.

Juriidilistest isikutest võib riigi õigusabi saada tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ning maksejõuetu mittetulundusühing või sihtasutus, kes taotleb riigi õigusabi keskkonnakaitse või tarbijakaitse valdkonnas või muul avalikku huvi puudutaval põhjusel.

Riigi õigusabi antakse riigi õigusabi seaduse kohaselt:

 • kriminaalmenetluses;
 • kriminaalasja kohtueelses menetluses ja kohtus;
 • väärteoasja kohtuvälises menetluses ja kohtus;
 • tsiviilasja kohtueelses menetluses ja kohtus;
 • halduskohtumenetluses;
 • haldusmenetluses;
 • täitemenetluses;
 • teistmismenetluses;
 • õigusdokumendi koostamiseks; isiku muu õigusnõustamiseks või muu esindamiseks.

Riigi õigusabi andmisest keeldumise alused on sätestatud riigi õigusabi seadusega, nt ei anta riigi õigusabi, kui taotleja on ise võimeline kaitsma oma õigusi või seda taotletakse mittevaralise kahju hüvitamise nõude esitamiseks ja asja suhtes ei esine tungivat avalikku huvi.

Riigilt on võimalik taotleda:

 • rahalist abi õigusteenuste eest maksmiseks;
 • menetlusabi kohtukulude katmiseks;
 • vabastust notaritasu maksmisest.

Juriidilisel isikul tuleb õigusabi saamiseks esitada kohtule kirjalik taotlus ning lisama asutamislepingu või asutamisotsuse, registreeritud põhikirja koopia, registrikaardi koopia ning eelmise majandusaasta aruande kinnitatud ärakirja.

Riigi õigusabi võimaluste kohta saate infot advokatuuri veebilehelt. Samuti pakub nt Juristide Liit makseraskustesse sattunud isikutele tasuta õigusabi.

Riigi õigusabi taotluse vormid

Millised on kulud

Õigusabi kulud olenevad teie probleemi raskusastmest ja sellest, kelle poole otsustate pöörduda. Näiteks konkurentsiamet päringule vastuse andmise eest tasu ei võta. Notari tasu ametiteenuse osutamise eest lepitakse enne teenuse osutamist notari ning teenuse taotleja vahel kokku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui teil on õigusküsimustes olemas lepinguline koostööpartner, siis toimub töö tasustamine kokkulepitud tunnihinna alusel.

Viimati muudetud: 21-01-2016 12:58 | Teksti koostas: justiitsministeerium