Kaupade vaba liikumine ja toote kontaktpunkt

Euroopa Liidu siseturu toimimise eeldus on, et ühes liikmesriigis seaduslikult turule lastud tooteid saab vabalt müüa ja kasutada ka teistes liikmesriikides.

Kaubad, mis on korra juba Euroopa Liidu siseturule õiguslikult sisenenud, võivad siseturul üldjuhul vabalt liikuda.

Nõuete vastastikune tunnustamine

Osa tootekategooriate puhul on kehtestatud kogu ELi hõlmavad normid ja tehnilised kirjeldused (inglise k).

Kui teie toodete puhul on kehtestatud ELi kirjeldused, peavad teie tooted neile vastama enne, kui te nendega ELi turul vabalt kaubelda saate.

Valdkondades, kus ELi hõlmavaid kirjeldusi ei ole kehtestatud, võidakse erinevates ELi liikmesriikides kohaldada toodetele erinevaid kirjeldusi. Sellisel juhul on üheks kaupade vaba liikumist tagavaks tugitalaks ELis vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamine. Sellekohaselt peavad ELi liikmesriigid laskma vabalt oma turule teises liikmesriigis õiguspäraselt turustatud toote isegi siis, kui sihtriigis kehtestatud nõuded neile on erinevad.

Ainsad erandid sellest põhimõttest on piirangud, kui need on õigustatud kõlbluse, avaliku korra või avaliku julgeoleku seisukohalt; inimeste, loomade või taimede elu ja tervise kaitsmiseks; kunstilise, ajaloolise ja arheoloogilise väärtusega rahvusliku rikkuse või tööstus- ja kaubandusomandi kaitsmiseks. Teisisõnu, liikmesriigid võivad nende põhjenduste alusel kehtestada toodetele riigisiseseid nõudeid ja need nõuded on täitmiseks kõikidele selle liikmesriigi turuosalistele. Infot selliste nõuete kohta jagab toote kontaktpunkt.

Eesti toote kontaktpunktiga saate ühendust võtta e-posti aadressil el.teavitamine@mkm.ee, postiaadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või helistades (+372) 625 6405.

Info saamiseks võite ühendust võtta ka teiste liikmesriikide kontaktpunktidega.

Toote kontaktpunkt

Toote kontaktpunkt aitab ettevõtjatel koguda infot liikmesriikide poolt toodetele kehtestatud riigisiseste nõuete kohta. Riigisisesed nõuded toodetele on need nõuded, mis liikmesriigiti võivad erineda.

Toote kontaktpunktid annavad muu hulgas ettevõtja või teise liikmesriigi pädeva asutuse taotluse korral järgmist teavet:

  • teatavat tüüpi toote suhtes kohaldatavad riigisisesed tehnilised eeskirjad territooriumil, kus kõnealused toote kontaktpunktid on loodud, ja teave selle kohta, kas toote suhtes kohaldatakse nende liikmesriikide õigusaktide kohaselt eelloa nõuet, koos teabega vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohta;
  • kõnealuse liikmesriigi pädevate asutuste kontaktandmed, mille abil on võimalik nendega otse ühendust võtta, sealhulgas andmed ametiasutuste kohta, kes vastutavad liikmesriigi territooriumil vastavate tehniliste eeskirjade rakendamise järelevalve eest;
  • õiguskaitsevahendid, mida saab liikmesriigi territooriumil üldiselt kasutada pädevate asutuste ja ettevõtja vahelise vaidluse korral.

Toote kontaktpunktid vastavad päringutele viieteistkümne tööpäeva jooksul. Päringutele vastamise eest toote kontaktpunktid tasu ei nõua.

Viimati muudetud: 03-10-2017 09:55 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium