Piiriülesed riigihanked

Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi riigihangete turg on avatud ka teiste liikmesriikide ettevõtjatele, samuti saavad eesti ettevõtjad konkureerida riigihangetel teistes liikmesriikides. Piiriülese konkurentsi ärakasutamine riigihangete turul annab hankijatele paremad valikuvõimalused hanke objekti kvaliteedi ja hinna suhtes.

Kõik riigihanked, mis ületavad teatud hankemaksumuse, tuleb avaldada Euroopa Liidu Teatajas ning seda üle kogu Euroopa Liidu.

Eesti piires sätestab riigihanke teostamise korra, riigihankega seotud subjektide õigused ja kohustused, riikliku järelevalve teostamise ja vaidlustuste lahendamise korra ja vastutuse riigihangete seadus.

Eestis läbiviidavate riigihangete kohta kogub ja avaldab infot riigihangete register.

Euroopa avalike hangete kohta saate ülevaate andmebaasist TED (Tenders Electronic Daily). Sealt leiate Euroopa Liidu hanketeateid riigi, piirkonna, ärivaldkonna ning muude näitajate järgi. Samuti saate palju olulist lisainfot õigusaktide jm kohta.

Infot piiriülestel hangetel nõutavate dokumentide kohta leiab andmebaasist e-Certis. Kui soovite osaleda avalikus hankemenetluses, aitab e-Certis teil aru saada, milliseid dokumente teilt nõutakse ja millised asutused neid dokumente väljastavad. Andmebaasis sisalduva teabe esitavad iga liikmesriigi ametiasutused.

Kui teil tekib riigihangetega probleeme, võtke ühendust Eesti kontaktisikutega ja kirjeldage oma probleemi. Eesti kontaktisik võtab seejärel ühendust vastava riigi kontaktisikuga, kes omakorda pöördub hanke korraldaja poole probleemi selgitamiseks ja lahendamiseks.

Viimati muudetud: 06-01-2016 11:39 | Teksti koostas: rahandusministeerium