Teenuste vaba liikumine ehk piiriülese teenuse osutamine

Euroopa Liidu liikmesriigi ettevõtetel on õigus Eestis ajutiselt teenust osutada siin ettevõtet või filiaali asutamata. Teenuste vaba liikumise aluseks on Euroopa Liidu teenuste direktiiv 2006/123/EÜ.

Teenuse piiriüleseks osutamiseks on 5 võimalust:

  • teenuse osutaja asutab uue ettevõtte tarbija asukohariigis;
  • teenuse osutaja läheb ajutiselt tarbija asukohariiki;
  • teenuse kasutaja läheb teenuse osutaja asukohariiki;
  • teenuse osutaja ja kasutaja on kumbki oma riigis ning teenust osutatakse sidevahendite abil;
  • teenuse osutaja ja tarbija lähevad kolmandasse riiki.

Eesti ettevõtja jaoks tähendab see, et Eestis asutatud ettevõttel on õigus ilma täiendavate nõueteta osutada ajutiselt teenust teistes EL liikmesriikides. Samuti annab see teenuse kasutajatele, kelleks võivad olla nii ettevõtjad kui tarbijad, õiguse vabalt kasutada teises liikmesriigis asutatud teenuseosutajate pakutavaid teenuseid.

Ajutine teenuse osutamine tähendab, et teenuse osutaja ei osale stabiilselt ja järjepidevalt teise riigi majanduses. Näiteks kui Eesti arhitekt projekteerib konkreetse tellimuse raames maja Saksamaal, on tegemist ajutise teenuse osutamisega.

Teenuse osutamine ei ole ajutine, kui teenuse osutaja osaleb teise riigi majanduses püsivalt, mh reklaamides seal oma teenust ja omades seal ametlikku esindust. Näiteks kui sama arhitekt avaks Saksamaal büroo, kuhu võtab tööle kohalikud inimesed ja teenindab selle büroo kaudu kohalikke kliente, ei ole enam tegemist piirülese ajutise teenuse osutamisega.

Riikide nõuded piiriülesel teenuse osutamisel

Teises riigis teenuse osutamisel tuleb arvestada seal kehtivate üldiste nõuetega, nagu tarbijakaitse, keskkonnakaitse, tööõigus ning teenuse enda spetsiifikast tulenevate asjaoludega.

Kui tegelete ettevõtlusega piiriüleselt, tuleb arvestada, et ka teatud tehingute ja töötajatega seotud maksud tuleb tasuda välisriigis. Maksuseadused on igas riigis erinevad, mistõttu on vajalik enne uude välisriiki laienemist tutvuda kohalike maksuseadustega.

Teenuste vaba liikumise põhimõte ei hõlma transpordi-, finants- ning mittemajanduslikke üldhuviteenuseid (nt riigikaitse ja sisejulgeolekuga seotud teenused).

Erandjuhtudel on riikidel õigus seada ajutisele teenuse osutamisele piiranguid. Eestis ei või ajutiselt teenust osutada valdkondades, mis on seotud lõhkematerjali ja relvade käitlemisega.

Teavet teistes Euroopa Liidu liikmesriikides kehtivate nõuete kohta leiate ühtsete kontaktpunktide kaudu.

Viimati muudetud: 13-05-2016 15:28 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium