Audiitorkontroll

Auditeerimine on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine. Audiitori hinnangu eesmärk on tõsta teie ettevõtte finantsinformatsiooni usaldatavust nii investorite, osanike kui ka avalikkuse silmis.

Auditeerimiskohustus

Majandusaasta aruandele tuleb lisada ka audiitori järeldusotsus, kui auditi tegemine teie ettevõttele on kohustuslik. Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ja riigieelarvest eraldist saavale erakonnale. Ka on audit kohustuslik audiitortegevuse seaduse § 91 lõikes 4 nimetatud sihtasutusele.

Lugege lähemalt, kellele on raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus kohustuslik

Audiitorkontrolli korraldamine

Auditit korraldab sõltumatu hindaja, Eesti vandeaudiitorite nimekirja kantud füüsiline isik. Ettevõtte üldkoosolek nimetab audiitori(d), määrab audiitorite arvu, tasustamise korra ning volituste tähtaja. Audiitori nimetamiseks on temalt vaja küsida kirjalikku nõusolekut. Enne auditi läbiviimist tuleb audiitoriga sõlmida leping.

Osapoolte vastutus

Vandeaudiitor on kohustatud hoidma saladuses auditeerimise käigus teatavaks saanud andmeid ja ta vastutab oma kutsetegevusest tuleneva kohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest. Samas ei vabasta allkirjastatud audiitorkontrolli aruanne ettevõtte tegevjuhtkonda vastutusest raamatupidamisaruande sisu eest.

Kui auditeerimine on ettevõttes läbi viidud ja audiitor on vormistanud kirjaliku allkirjastatud hinnangu, tuleb see lisada majandusaasta aruandele. Audiitorkontrolli vajavad raamatupidamiskohustuslased ei saa majandusaasta aruannet lõplikult esitada enne, kui vandeaudiitor on lisanud oma aruande audiitorkontrolli kohta.

Viimati muudetud: 05-09-2016 11:22 | Teksti koostas: rahandusministeerium