Välisriigi ettevõtte filiaali aruandlus

Välismaise äriühingu filiaali puhul pole tegemist juriidilise isikuga ning filiaali tegevuse ja kohustuste eest vastutab välismaine äriühing. Samas kehtivad filiaali aruandluse puhul Eestis võrdlemisi sarnased reeglid teiste äriühinguliikidega, v.a aastaaruande esitamisel.

Filiaali raamatupidamine ja aruannete esitamine

Filiaali juhatajana on teil muu hulgas kohustus korraldada filiaali raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seaduse nõuetele. Filiaali esindajana peate esitama:

  • majandusaasta aruande maksu- ja tolliametile igal aastal;
  • välismaa äriühingu aastaaruande äriregistrile igal aastal (v.a Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi äriühing juhul, kui ta ei pea asukohariigi õigusaktide kohaselt majandusaasta aruannet avalikustama);
  • maksuaruandeid olenevalt filiaali poolt tasutavatest maksudest;
  • tegevusalast tulenevaid aruandeid, kui filiaal tegutseb erinõuetega tegevusalal;
  • aruandeid statistikaametile, kui filiaal kuulub statistiliste vaatluste valimisse;
  • ametlikke kandeid haigekassale, kui filiaalis on töötajaid, kelle eest tasutakse sotsiaalmaksu.

Majandusaasta aruande esitamisest

Välisriigi ettevõtte aastaaruanne ja raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte peavad olema kooskõlas Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega. Seda nõuet ei kohaldata Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigi äriühingule. Filiaal peab lähtuvalt tulumaksuseadusest esitama maksu- ja tolliametile aastaaruande allkirjastatud eksemplari kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

Majandusaasta aruande saab maksu- ja tolliametile esitada:

  • digitaalallkirjastatult tegevuskohajärgse teeninduskoha meiliaadressil
  • viies aruande ise kohale või saates postiga tegevuskohajärgse teeninduskoha aadressil.

Filiaali juhatajana peate esitama äriregistrile hiljemalt ühe kuu jooksul pärast aastaaruande kinnitamist või seitsme kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu välismaa äriühingu audiitorkontrollitud ja kinnitatud aastaaruande. See nõue ei kehti Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingutele, kelle majandusaasta aruannet ei pea asukohariigi õigusaktide kohaselt avalikustama. Aruanne tuleb äriregistrile esitada ettevõtjaportaalis elektrooniliselt PDF-vormingus skaneeringuna paberaruandest ja see peab sisaldama kõiki vajalikke allkirju.

Aruande võite äriregistrile esitada ka notari kaudu. Notarile tuleb viia allkirjastatud aruanne kas paberil või elektroonilisel kandjal. Notar esitab aruande äriregistrile teie eest. Toimingu eest tuleb tasuda notaritasu.

Notarite Koda

Maksuaruandlus

Kui filiaal maksab Eesti riigile ettevõtlusega kaasnevaid makse, siis peate esitama ka vastava maksuliigi kohta käiva deklaratsiooni. Näiteks kui filiaali aastakäive ületab 16 000 eurot ning filiaal on registreeritud käibemaksukohustuslasena, peate iga kuu 20. kuupäeval esitama käibedeklaratsiooni maksu- ja tolliametile. Aruandekohustusega maksude hulka kuuluvad veel tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks, aktsiisid ja keskkonnatasud. Aruannete esitamise tähtajad on maksu- ja tolliamet määranud kindlatele kuupäevadele.

Tutvuge lähemalt maksukalendriga

Maksu- ja tolliameti maksublanketid

Tegevusalast tulenev aruandlus

Kui filiaali tegevusalale kehtivad erinõuded või see on seotud täiendava maksukoormusega (nt meditsiiniteenuste pakkuja, aktsiisiga maksustatavate kaupade müüja jne), peate esitama täiendavaid aruandeid.

Andmete esitamine statistikaametile

Seda, kas teie ettevõte/asutus peab statistikaametile andmeid esitama, saate kontrollida statistikaameti veebilehe rubriigist „Esita andmeid – Andmete esitamise kohustus“. Andmeid saate esitada, kasutades andmete esitamise keskkonda eSTAT. Kui teil puudub ID-kaart või internetipanga kasutamise võimalus, saate statistikaametilt taotleda parooliga andmeesitaja õigusi, esitades selleks taotluse statistikaameti veebilehel, klõpsates lingil „Vaata teisi autentimise võimalusi – Registreerun kasutajaks“.

Aruanded haigekassale

Töövõimetuse korral tuleb hüvitise saamiseks esitada haigekassale töövõimetusleht.

Töötajate registreerimine

Tööandjana on filiaalil kohustus oma lepingulised töötajad registreerida töötamise registris.

Viimati muudetud: 20-09-2016 11:24