Tarbijakaitse nõuded kauplejale

Kauplemisel füüsiliste isikutega tuleb teil arvesse võtta tarbijatele seadusega kehtestatud õigusi. Tarbija õiguste tagamise üle teeb järelevalvet tarbijakaitseamet.

Olulisemad tarbijakaitse nõuded

Kaup, mida te tarbijale pakute, ja teenus, mida osutate, peavad olema ohutud, vastama kehtestatud nõuetele, teie antud kirjeldusele ning omadustele, mida tarbija võib õigustatult eeldada. Te peate tarbijat teavitama kaubaga kaasnevatest võimalikest riskidest ning tooma puudustega või kasutatud kauba puhul välja vastavasisulise teabe. Tarbijale mõeldud teave peab olema esitatud selgelt ja arusaadavalt.

Kui tarbija ei ole rahul teie müüdud kaubaga, on tal õigus teile esitada nõue.

Kui pakute ja müüte kaupa või teenust sidevahendi abil (arvuti ja e-pood, telefon, faks, TV-pood, post jne) või koduuksemüügi korras (tarbija elu- või töökohas või mujal väljaspool äriruume), peate tarbijat teavitama, et tal on 14-päevane taganemisõigus, mille jooksul võib tarbija kaubast või teenusest taganeda ilma põhjuseta. Kauplemine peab toimuma häid kaubandustavasid arvestades, keelatud on ebaausate kauplemisvõtete, eelkõige tarbijat eksitava või tema suhtes agressiivse kauplemisvõtte kasutamine.

  • Eksitava kauplemisvõttega on tegemist siis, kui teabe esitamise viis on tarbijat eksitav, kui esitate tarbijale ebaõiget teavet või jätate ostuotsuse tegemiseks vajaliku teabe esitamata.
  • Agressiivse kauplemisvõtte alla kuuluvad ka järjekindlate ja soovimatute pakkumiste tegemised telefoni või e-meilitsi ning lastele suunatud otseselt ostule üleskutsuvad reklaamid.

Teil on kohustus esitada müüdava kauba kohta eesti keeles kauba koostis, säilitamistingimused ja kasutamisjuhised. Tehniliselt keerukale kaubale tuleb lisada eestikeelne kasutusjuhend.

Toidukaupade ja mõnede tarbekaupade (näiteks kosmeetika, tarbekeemia) tarvitamisel tuleb lisada vastav märgistus kauba säilimise kohta. “Kõlblik kuni” märgistab kiirestiriknevat toidukaupa, mida tohib nii müüa kui kasutada vaid kaubale märgitud kuupäevani (kaasa arvatud). Märgistusega “parim enne” kindlustab tootja parimate omaduste säilimise nimetatud ajani.

Hind

Kaupa pakkudes peate tarbijale teatavaks tegema kauba lõpphinna, mis sisaldab kõiki makse. Kui kauba kogust mõõdetakse kilogrammides, liitrites või meetrites, tuleb lisaks müügihinnale välja tuua ka selle kauba ühe ühiku (kilogrammi, liitri või meetri) hind.

Teenuse lõpphind ehk hind koos kõigi maksudega tuleb tarbijale teatavaks teha enne teenuse osutamist. Sealhulgas peate tarbijale nähtavale kohale välja panema teenuste hinnakirja või tariifid, mille alusel hind arvutatakse.

Garantii

Garantiiga kauba puhul tuleb teil teha vastav märge maksekviitungile või anda kaubaga kaasa eraldi garantiikiri. Muu hulgas tuleb garantiimärkes välja tuua müüja andmed, garantii tähtaeg, selle sisu ja kehtivusala ning garantiist tulenevad õigused. Garantiitähtajal asendatud asjale peate andma uue garantii, mille kestus on võrdne algse müügigarantiiga. Eseme parandamise puhul pikeneb müügigarantii parandamise aja kestuse võrra.

Vaidlused

Juhul kui teie müüdud kaup või osutatud teenus ei vasta lepingutingimustele, on vastutus teil. Tarbijal on õigus asja või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse osas teie poole pöörduda kahe aasta jooksul asja ostmisest või teenuse osutamisest arvates. Selle perioodi esimese kuue kuu jooksul peate te tõendama, et tarbijale müüdud kaup või osutatud teenus ei olnud puudusega. Pärast selle aja möödumist peab lepingutingimustele mittevastavust tõendama tarbija. Kauba või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tuleb teil see parandada, asendada või hüvitada.

Probleemide ja vaidluste tekkel püüdke võimaluse korral ise tarbija probleem lahendada. Suulise kokkuleppe mittesaavutamisel on tarbijal õigus esitada teile kirjalik kaebus, millele olete kohustatud vastama hiljemalt 15 päeva jooksul, teavitades tarbijat kaebuse võimalikust lahendusest. Kokkuleppe mittesaavutamisel on tarbijal oma õiguste kaitseks võimalik pöörduda nõustamiseks tarbijakaitseametisse. Tarbijate ja kauplejate vahelised vaidlused lahendab sõltumatu tarbijavaidluste komisjon või kohus.

Järelevalve

Tagamaks tarbijate õiguste kaitset, on tarbijakaitseametil õigus teostada teie üle järelevalvet. Muu hulgas on ametil õigus teha teie juures kontrolloste, nõuda teilt müüdava kauba või teenuse kohta asjakohast teavet, teha hoiatusi, ettekirjutusi ja trahve ning peatada tarbijale ohtliku kauba või teenuse müük.

Viimati muudetud: 20-02-2018 10:40 | Teksti koostas: tarbijakaitseamet