Eestisse lähetatud töötajad

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse kohaselt on lähetatud töötaja inimene, kes tavaliselt töötab välisriigis töölepingu alusel ja kelle tööandja lähetab Eestisse tööle teenuse osutamiseks kindlaksmääratud ajavahemikul.

Lähetatud töötajale tuleb tagada teatud Eestis kehtestatud töötingimused, nagu:

  • tööaeg;
  • puhkeaeg;
  • vaba aeg sünnituseelseks läbivaatuseks;
  • töötasu ja ületunnitöö hüvitamine;
  • põhipuhkuse kestus;
  • võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused.

Kui Eestisse lähetatud töötaja koduriigis kehtivad töötingimused on Eesti õiguses sätestatust soodsamad, kohaldatakse töötajale tema koduriigi õiguse sätteid.

Lähetatud töötajate kohta on võimalik lugeda põhjalikumalt tööinspektsiooni kodulehelt lähetatud töötajate infoväljalt.

Registreerimine

Välismaisel ettevõtjal tuleb teavitada Eestisse saadetud lähetatud töötajatest tööinspektsiooni. Tööinspektsioonile tuleb esitada andmed töötaja välismaise tööandja, teda Eestis vastuvõtva ettevõtte ja mõlema ettevõtte kontaktisikute kohta ning lähetatud töötaja nimi, isikukood ja sünniaeg. Teave tuleb tööinspektsioonile esitada enne lähetatud töötaja tööle asumist Eestis.

Täpsem teave registreerimise kohta

Vastutus töötervishoiu ja -ohutuse nõuete täitmise eest

Lähetatud töötaja tööandja ja tellija või isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, võivad kokku leppida, kes vastutab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise eest. Kui kokkulepet sõlmitud ei ole, vastutab lähetatud töötaja töötervishoiu ja -ohutuse nõuete täitmise eest tellija või isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab.

Välisriigi töötaja vastuvõtmine

Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi kodanik võib Eestis elada ja töötada ilma tähtajalist elamisõigust registreerimata kuni kolm kuud.

Kolmanda riigi kodanik ja määramata kodakondsusega isik, keda soovitakse tööle võtta kui lähetatud töötajat, peab Eestis tööle asumiseks taotlema tähtajalist elamisluba töötamiseks. Lähetatud töötajale antud tähtajalises elamisloas määratakse lisaks töötamise kohale ja töökohale kindlaks füüsiline või juriidiline isik, kelle juures Eestis teenust osutatakse. Temale laienevad ka välismaalaste seaduses ettenähtud kutsuja kohustused.

Põhjalikum info on kättesaadav politsei- ja piirivalveameti veebilehel.

Lugege lähetatud töötaja sotsiaalkindlustuse kohta

Lähetatud töötajate töötingimustega seotud nõuete kohta saab täpsemat teavet sihtriigi lähetatud töötajate kontaktasutuselt.

Eestis on lähetatud töötajate kontaktasutus tööinspektsioon.

Viimati muudetud: 14-08-2018 16:52 | Teksti koostas: tööinspektsioon