Töötervishoid ja tööohutus ettevõttes

Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras.

Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, tagab kasutajaettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kasutajaettevõtja juures.

Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teeb järelevalvet tööinspektsioon.

Tööinspektsiooni teavitamine

Nähtavalt raske vigastuse korral (nt lahtine luumurd, ulatuslikud haavad, amputatsioonid) või surmaga lõppenud tööõnnetusest tuleb viivitamata teatada tööinspektsiooni

 • töötaja ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon;
 • tööõnnetuse toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg;
 • sündmuse lühikirjeldus;
 • tööandja nimi ja aadress;
 • teate edastaja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja kontakttelefon

Surmaga lõppenud tööõnnetusest tuleb teavitada ka politseid.

Raske vigastuse korral ja surmaga lõppenud tööõnnetuse kohta tuleb esitada esimesel võimalusel tööinspektsioonile kirjalik teatis e-posti aadressil ti@ti.ee. Teatise vorm (“Tööandja teatis tööõnnetuse toimumisest”)

Tööinspektsiooni tuleb teavitada töökeskkonnaspetsialisti määramisest, töökeskkonnanõukogu moodustamisest ja töökeskkonnavoliniku valimisest tööinspektsiooni kliendiportaali eTI kaudu või e-kirja teel aadressil ti@ti.ee.

Ehitusettevõtja peab esitama tööinspektsioonile vähemalt 3 päeva enne ehitustööde alustamist vormikohase eelteate, kui:

 • tööde eeldatav kestus ületab 30 tööpäeva ning ehitusplatsil töötab samal ajal vähemalt 20 isikut või
 • eeldatav töömaht ületab 500 inimtööpäeva.

Ühisel ehitusplatsil ehitustööde alustamise korral esitab eelteate peatöövõtja.

Sisekontroll

Tööandja on kohustatud ettevõttes tegema süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus kavandab, korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes.

Töötaja väljaõpe ja juhendamine

Tööandja ei tohi lubada tööle asuda töötajal, kellel puuduvad vajalikud erialateadmised ja oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised. Tööandja kohustus on tutvustada töötajale töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning kontrollida nende täitmist. Töötajat tuleb juhendada tööandja koostatud ja kinnitatud kirjaliku ohutusjuhendi alusel.

Enne tööleasumist või töö vahetamist tuleb korraldada töökohale ja ametile vastav tööohutus- ja töötervishoiualane juhendamine ja väljaõpe.

Töökeskkonna riskianalüüs

Tööandja on kohustatud tegema töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus:

 • selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid;
 • mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid;
 • hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele.

Arvestama peab:

 • töötaja ealisi ja soolisi iseärasusi;
 • eririske puuetega, alaealistele, rasedatele ja rinnaga toitvatele töötajatele;
 • töökohtade ja töövahendite kasutamisega ning töökorraldusega seotud riske.

Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat. Töötajaid tuleb teavitada ohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ning tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest.

Ohuteguritest saab lähemalt lugeda Tööelu portaalist rubriigist “Töökeskkond”.

Tervisekontroll

Tööandja korraldab tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tervisekontroll toimub tööajal ja tööandja kulul. Töötaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tööle asumise esimese kuu jooksul ning edaspidi töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul ning alaealise töötaja puhul mitte harvem kui üks kord kahe aasta jooksul. Öötöötajale tuleb tervisekontroll korraldada enne öötööle asumist.

Esmaabi

Esmaabi korraldamisel peab tööandja hoolikalt kõik vajalikud etapid läbi mõtlema, sest õigeaegsest ja oskuslikust esmaabist võib sõltuda inimese elu ja edasine tervis. Ettevõttes tuleb määrata esmaabi andmiseks töötajad, võttes arvesse ettevõtte suurust ja jagunemist struktuuriüksusteks, tööandja peab neile korraldama oma kulul väljaõppe. Ettevõtte mitme territoriaalselt eraldatud struktuuriüksuse või vahetustega töö korral peab igas struktuuriüksuses või vahetuses olema kohal vähemalt üks esmaabiväljaõppe läbinud töötaja. Töökohal peavad olema esmaabivahendid, mida tuleb hoida nõuetekohaselt märgistatud ja kergesti juurdepääsetavas kohas.

Töökeskkonnaspetsialist

Tööandja peab töökeskkonnaspetsialisti määrama oma töötajate hulgast. Pädeva töötaja puudumisel peab tööandja kasutama pädevat ettevõttevälist teenuseosutajat. Tööandja võib ise täita töökeskkonnaspetsialisti kohustusi, kui ta on saanud töökeskkonnaalast koolitust.

Töökeskkonnaspetsialist on ettevõttes töökeskkonna alal pädev töötaja, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu ja tööohutuse alaseid ülesandeid. Ta peab tundma töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte ja ettevõtte töötingimusi, neid jälgima ja kontrollima ning võtma tarvitusele abinõud töökeskkonna ohutegurite mõju vähendamiseks. Määratud töökeskkonnaspetsialistist tuleb teavitada tööinspektsiooni.

Töökeskkonnavolinik

Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes ning tema volitused kehtivad kuni neli aastat. Kümne või enama töötajaga ettevõttes valivad töötajad enda hulgast ühe töökeskkonnavoliniku. Ettevõttes, mis koosneb mitmest territoriaalselt eraldatud struktuuriüksusest või kus töötatakse vahetustega ja kus struktuuriüksuses või vahetuses töötab korraga üle kümne töötaja, valivad töötajad igasse struktuuriüksusse või vahetusse ühe töökeskkonnavoliniku.

Tööandja korraldab töökeskkonnavolinike valimisteks töötajate üldkoosoleku, milles kõigil töötajatel on võimalik osaleda kas otse või lihtkirjalikult volitatud isiku kaudu. Tööandja teeb valitud töökeskkonnavolinike nimed ja ametid tööinspektsioonile teatavaks valimistest arvates kümne päeva jooksul.

Töökeskkonnanõukogu

Töökeskkonnanõukogu on tööandja ja töötajate esindajate koostöökogu, kus lahendatakse ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi. Vähemalt 50 töötajaga ettevõttes moodustatakse tööandja algatusel töökeskkonnanõukogu, kus on võrdselt tööandja määratud esindajaid ja töötajate valitud esindajaid.

Töötajate esindajad valitakse töötajate üldkoosolekul sarnaselt töökeskkonnavolinike valimisega. Tööandja peab tööinspektsiooni teavitama töökeskkonnanõukogu moodustamisest kirjalikult hiljemalt kümne päeva jooksul.

Töökeskkonnanõukogu peab teavitama kirjalikult hiljemalt iga aasta 1. detsembriks tööinspektsiooni kohalikku asutust oma viimase 12 kuu tegevusest.

Töökeskkonna konsultandi tasuta teenus

Tööinspektsioon pakub ettevõtetele tasuta töökeskkonna konsultandi teenust. Töökeskkonna konsultandid nõustavad ettevõttes tööandjaid töötervishoiu ja tööohutuse teemal. Konsultanti saab kutsuda nii ettevõtte üldisele konsulteerimisele, mis hõlmab kogu töökeskkonda ja dokumentatsiooni, kui ka mingi kindla töökeskkonna valdkonna (nt isikukaitsevahendite kasutamine) konsulteerimisele. Ettevõtetele on konsultanditeenus tasuta.

Kui soovite kutsuda töökeskkonna konsultandi oma ettevõttesse, saatke e-kiri tööinspektsiooni aadressile ti@ti.ee.

Viimati muudetud: 21-02-2018 14:59 | Teksti koostas: tööinspektsioon