Töötervishoid ja tööohutus ettevõttes

Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras.

Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise ettevõtja, kelle juures renditööd tehakse.

Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab järelevalvet tööinspektsioon.

Tööinspektsiooni teavitamine

Tööandjana peate tööõnnetusest teavitama tööinspektsiooni. Raskest või surmaga lõppenud tööõnnetusest tuleb tööinspektsiooni teatada viivitamata. Surmaga lõppenud tööõnnetusest peab teavitama ka politseid.

Samuti tuleb tööinspektsiooni teavitada tegevuse alustamisest ja töötervishoiuga seotud nõuete täitmisest. Teavitamiseks saate täita ja esitada vormid elektrooniliselt, sh kasutada tööinspektsiooni kliendiportaali eTI.

Sisekontroll

Tööandja on kohustatud ettevõttes tegema süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, st kavandama, korraldama ja jälgima töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatule.

Töötaja väljaõpe ja juhendamine

Tööandja ei tohi lubada tööle asuda töötajal, kellel puuduvad vajalikud erialateadmised ja oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised. Tööandja kohustus on tutvustada töötajale töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning kontrollida nende täitmist.

Enne tööleasumist või töö vahetamist tuleb korraldada töökohale ja ametile vastav tööohutus- ja töötervishoiualane juhendamine ja väljaõpe.

Töökeskkonna riskianalüüs

Tööandja on kohustatud tegema töökeskkonna riskianalüüsi, et osata vältida töötaja ohustamist töökohal.

Riskianalüüsi käigus:

  • selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid;
  • mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid;
  • hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele.

Arvestama peab:

  • töötaja ealisi ja soolisi iseärasusi;
  • eririske puuetega, alaealistele, rasedatele ja rinnaga toitvatele töötajatele;
  • töökohtade ja töövahendite kasutamisega ning töökorraldusega seotud riske.

Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat. Töötajaid tuleb teavitada ohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ning tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest.

Tervisekontroll

Tööandja korraldab tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tervisekontrolliga seotud kulud kannab tööandja.

Esmaabi

Esmaabi korraldamisel peab tööandja hoolikalt kõik vajalikud etapid läbi mõtlema, sest õigeaegsest ja oskuslikust esmaabist võib sõltuda inimese elu ja edasine tervis. Töökohas tuleb kindlustada esmaabivahendite olemasolu ning esmaabi andmine kohapeal selleks koolitatud töötaja poolt.

Töökeskkonnaspetsialist

Tööandja peab töökeskkonnaspetsialisti määrama oma töötajate hulgast. Pädeva töötaja puudumisel peab tööandja kasutama pädevat ettevõttevälist teenuseosutajat. Tööandja võib ise täita töökeskkonnaspetsialisti kohustusi, kui ta on saanud töökeskkonnaalast koolitust.

Töökeskkonnaspetsialist on ettevõttes töökeskkonna alal pädev töötaja, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu ja tööohutuse alaseid ülesandeid. Ta peab tundma töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte ja ettevõtte töötingimusi, neid jälgima ja kontrollima ning võtma tarvitusele abinõud töökeskkonna ohutegurite mõju vähendamiseks. Määratud töökeskkonnaspetsialistist tuleb teavitada tööinspektsiooni.

Töökeskkonnavolinik

Kümne või enama töötajaga ettevõttes valivad töötajad enda hulgast ühe töökeskkonnavoliniku.

Tööandja korraldab töökeskkonnavolinike valimisteks töötajate üldkoosoleku, milles kõigil töötajatel on võimalik osaleda kas otse või lihtkirjalikult volitatud isiku kaudu. Tööandja teeb valitud töökeskkonnavolinike nimed ja ametid tööinspektsioonile teatavaks valimistest arvates kümne päeva jooksul.

Töökeskkonnanõukogu

Vähemalt 50 töötajaga ettevõttes moodustatakse tööandja algatusel töökeskkonnanõukogu, kus on võrdselt tööandja määratud esindajaid ja töötajate valitud esindajaid.

Töötajate esindajad valitakse töötajate üldkoosolekul sarnaselt töökeskkonnavolinike valimisega. Tööandja peab tööinspektsiooni teavitama töökeskkonnanõukogu moodustamisest kirjalikult hiljemalt kümne päeva jooksul.

Töökeskkonnanõukogu peab teavitama kirjalikult hiljemalt iga aasta 1. detsembriks tööinspektsiooni kohalikku asutust oma viimase 12 kuu tegevusest.

Töökeskkonna konsultandi tasuta teenus

Tööinspektsioon pakub ettevõtetele tasuta töökeskkonna konsultandi teenust. Töökeskkonna konsultandid nõustavad ettevõttes tööandjaid töötervishoiu ja tööohutuse teemal. Konsultanti saab kutsuda nii ettevõtte üldisele konsulteerimisele, mis hõlmab kogu töökeskkonda ja dokumentatsiooni, kui ka mingi kindla töökeskkonna valdkonna (nt isikukaitsevahendite kasutamine) konsulteerimisele. Ettevõtetele on konsultanditeenus tasuta.

Kui soovite kutsuda töökeskkonna konsultandi oma ettevõttesse, saatke e-kiri tööinspektsiooni aadressile ti@ti.ee.

Viimati muudetud: 23-05-2016 12:37 | Teksti koostas: tööinspektsioon