Tööturuteenused tööandjale

Töötukassa aitab tööandjatel leida sobivaid töötajaid, pakkudes vajadusel toetavaid tööturuteenuseid. Töötukassast saab infot tööturu muutuste, trendide ja struktuuri kohta ning sellest, kust ja kuidas sobivaid töötajaid leida.

Infot saate isiklikul pöördumisel, telefoni (15501), e-posti ja ka kirja teel.

Kõik töötukassa tööturuteenused on tööandjatele tasuta.

Tööandjatele pakub töötukassa järgmisi teenuseid:

  • Töövahendus - töötukassa abi vaba töökoha täitmisel.
  • Palgatoetus - töötu töölerakendamiseks makstav toetus, mille eesmärk on toetada järjest üle 12 kuu tööta olnud või vanglast vabanenud inimeste töölesaamist. Palgatoetusega ei saa tööle võtta täiskoormusega õppes ega kutseõppes statsionaarses õppevormis õppivat, sh akadeemilisel puhkusel viibivat inimest.
  • Tööpraktika - eesmärk on anda töötule töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskuseid ja teadmisi. Praktika ajal maksab töötukassa tööandjale juhendamistasu.
  • Proovitöö - kuna sageli tuleb tööle kandideerimisel teha proovitöö, pakub töötukassa koos töövahendusega samuti proovitöö tegemise võimalust. Proovitöö korraldamise eeldus on, et tööandja otsib vabale töökohale töötajat töötukassa kaudu. Selleks tuleb tööandjal edastada töötukassale andmed vaba töökoha kohta töötukassa iseteenindusportaalis.
  • Tööandjale koolituskulude hüvitamine - juhul, kui teie juures töötab töötaja, kes ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu ning te olete valmis talle ümber- või täiendusõppe läbimisel pakkuma teist tööd, hüvitab töötukassa 50% ulatuses töötaja koolituse kulud.
  • Minu esimene töökoht - erialase hariduseta ja vähese töökogemusega noore tööleaitamiseks maksab töötukassa tööandjale palgatoetust ja hüvitab koolituskulu.
  • Abi erivajadusega inimese tööle võtmisel - kui võtate tööle või teie juures juba töötab puude või pikaajalise tervisehäirega inimene, pakub töötukassa teile mitmeid toetavaid ja töötajat abistavaid teenuseid.

Lähemat teavet tööandjate teenuste kohta saab töötukassa kodulehelt.

Viimati muudetud: 26-05-2016 11:51 | Teksti koostas: töötukassa