Hariduse omandamine välismaal

Euroopa kõrgkoolidevahelise koostöö ja elukestva õppimise teevad võimalikuks Euroopa haridusprogrammid. Enne välisülikooli kandideerimist tuleb mõelda läbi õpingute rahastamise ja õppekavaga seotud nüansid.

Haridusprogrammid

Euroopa haridusprogramme vahendab SA Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur. Programmid toetavad elukestva õppe arengut, edendavad rahvusvahelist koostööd hariduse kõigis valdkondades, võimaldades õppijate ja õpetajate rahvusvahelist õpirännet. Täpsemat teavet üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduse programmide (nt Erasmus+, Dora Pluss, Nordplus) ja erinevate stipendiumide ja nende taotlemise kohta leiab samuti Archimedese kodulehelt.

Millele enne välisülikooli kandideerimist mõelda

Kuhu minna

Kas otsida ise, küsida nõu oma koduülikooli/kutsekooli välissuhete osakonnast või Erasmus-koordinaatorilt.

Milline on õppekorraldus

Teha kindlaks, kas väljavalitud ülikooli õppekava on akrediteeritud selleks pädeva asutuse poolt. Vajalik on ka teada, milline on välisriigi haridussüsteem ning milleks soovitud lõpudiplom õigused annab. Euroopas püüeldakse küll harmoniseeritud kõrgharidussüsteemi poole, kuid praegu on valdav kvalifikatsioonide ja süsteemide paljusus.

Mida nõutakse

Kontakteeruda väljavalitud õppeasutusega ja selgitada, milliseid dokumente läheb vaja ja millal on esitamise tähtajad. Kui suur on õppemaks? Millised on nõuded keeleoskusele? Ja millised on majutamistingimused?

Kuidas rahastada

Selgitada rahastamise allikad – Erasmuse programmi stipendium ei kata kõiki õppimisega seotud kulusid. Kindlasti on vaja lisafinantseerimist. Rahastamise allikad on õppemaks või õppelaen; Eesti ja välisriikide riiklikud ja erastipendiumid. Reeglina on stipendiumi saamine pikaajaline protsess – avaldusi võetakse vastu paar korda aastas.

Elamine välisriigis

Lahendada tuleb kõik välisriigis viibimise praktilised küsimused: viisa (kui te pole ELi kodanik), elamisluba, ravikindlustus (uurida haigekassast) jm.

Viimati muudetud: 15-02-2018 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium