Riigikaitseline kõrgharidus

Pärast ajateenistuse läbimist on võimalik omandada Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kõrgemas sõjakoolis rakenduskõrgharidus sõjalises juhtimises maa-, mere- või õhuväe õppekaval. Õpe kestab kolm aastat ning lõpetajatele omistab president nooremleitnandi auastme. Sõjakooli maaväe õppekava lõpetanul on õigus töötada ka riigikaitseõpetajana.

Lisaks saab kõrgemas sõjakoolis õppida kaheaastases sõjalise juhtimise eriala magistriprogrammis, kus toimub omandatud üld- ning erialateadmiste ja -oskuste süvendamine ning kitsam erialaõpe. Magistriõpe võimaldab jätkata õpinguid varem omandatud erialal ning saada ettevalmistus teenistuseks jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis, sõjaaja pataljoniülema ametikohal või nendega võrdsetel ametikohtadel. Lõpetajad saavad magistrikraadi sotsiaalteadustes.

Üksikasjalikumat infot saab kõrgema sõjakooli kodulehelt.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere.

Lahingukoolis on võimalik omandada kutseharidus sõjalise juhtimise erialal vanemallohvitseride põhikursusel. Vanemallohvitseride sõjaväelise juhtimise eriala on sõjaväelise karjäärisüsteemi järgselt baaskoolituseks vanemallohvitseridele. Kursuse lõpetajad saavad kutsehariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppe kursusteks. Lisaks vanemallohvitseride baaskursusele korraldatakse Lahingukoolis vanemallohvitseride keskastmekursust, vanemstaabiallohvitseride kursust, reservrühmaülemate baaskursust ajateenijatele ja reservohvitseride baaskursust.

Üksikasjalikumat infot saab lahingukooli kodulehelt.

Viimati muudetud: 29-01-2016 00:00 | Teksti koostas: kaitsevägi