1. klassi minemine

Igale koolikohustuseas lapsele kindlustab elukohajärgne omavalitsus kodule lähimas koolis koha. Lapse kooli määramisel arvestatakse rahvastikuregistri järgse aadressi lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimalusel vanemate soove. Valla või linna haridusametnikult saab küsida, missugune kool on määratud lapse elukohajärgseks kooliks.

  1. klassi minemisel on kool kohustatud ilma katseteta vastu võtma kõik elukoha järgi sellesse kooli määratud lapsed. Vanemad võivad vabade kohtade olemasolul valida lapsele muu kooli.

Tallinnas kooli minevate laste vanemad saavad avalduse esitada eKooli kaudu või viia paberil avalduse (doc, 39 kB) Tallinna haridusametisse (Estonia pst 5a III korrus).

Pärnus kooli minevate laste vanemad saavad avalduse täita e-keskkonnas ARNO.

Tartus kooli minevate laste vanemad saavad avalduse samuti täita e-keskkonnas ARNO.

Juhul kui laps ei asu õppima elukohajärgses koolis, tuleb lapsevanemal sellest teavitada kohalikku omavalitsust.

Sisseastumiskatsed

Mõned koolid soovivad pakkuda jõu- ja huvikohast õpet võimekamatele õpilastele ning seetõttu komplekteeritakse klassid ülelinnaliselt või üleriigiliselt. Need koolid teevad soovijaist valikud ja võivad selleks korraldada katseid.

Nooremalt koolitee alustamine

Kui vanem soovib koolikohustuseast nooremat last kooli panna, peab kas lapse lasteaiast, maakonna või linna nõustamiskomisjonist küsima lapse koolivalmiduse hindamist. Lasteaed või komisjon annab soovituse kooli minemiseks. Seejärel tuleb lapsevanemal enne 1. maid teavitada kohalikku omavalitsust lapse kooli asumise soovist. Siis arvestatakse lapsele sügiseks koolikoht elukohajärgses koolis.

Vajalikud dokumendid

Lapse 1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem:

  • kooli vastuvõtu tingimustes määratud vormikohase taotluse
  • lapse isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud väljavõtte
  • oma isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud väljavõtte
  • kui see on olemas, siis lapse tervisekaardi ametlikult kinnitatud väljavõtte
  • kui see on olemas, siis lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Koolitee alustamise toetus

Mitmed Eesti omavalitsused maksavad lapse 1. klassi minemisel toetust. Nende kohta küsige infot oma elukohajärgsest linna- või vallavalitsusest.

Tallinnas saab esmakordselt kooli mineva lapse toetust taotleda Tallinna universaaltoetuste taotlemise iseteeninduskeskkonnas.

Pärnus saab 1. klassi mineva lapse toetust taotleda e-keskkonnas ARNO.

Tartus makstakse toetust lapsele, kes läheb Tartu linnas 1., 2. või 3. klassi. Taotluse saab esitada e-keskkonnas ARNO. Lähemalt saab toetuse kohta lugeda Tartu kodulehelt.

Viimati muudetud: 07-06-2016 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium