Kooli õppekava

Riiklikud õppekavad kehtestavad põhi- ja üldkeskhariduse standardi. Neid rakendatakse kõigis Eesti Vabariigi põhikoolides ja gümnaasiumides olenemata kooli õiguslikust seisundist, kui seadus ei sätesta teisiti.

Riiklikes õppekavades esitatakse õppe eesmärgid, oodatavad õpitulemused, hindamise tingimused ja kord ning nõuded õppekeskkonnale, õppe ja kasvatuse korraldusele, kooli lõpetamisele ja kooli õppekavale.

Iga kool koostab õppekava ise, võttes aluseks riikliku õppekava. Õppekava kehtestab direktor, kuid enne kehtestamist esitatakse õppekava ja selle muudatused arvamuse andmiseks ka kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

Kooli õppekava koostades lähtutakse riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid võimalusi.

Kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust (õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti) võimaldab kool põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta. Üldkeskharidust omandaval õpilasel võimaldab kool kasutada tasuta vähemalt õpikuid, mis on vajalikud kooli õppekava läbimiseks. Igas klassis kooli õppekava läbimiseks vajaliku õppekirjanduse valikul on kool vaba.

Riiklike õppekavade täitmiseks vajaliku minimaalse õppekirjanduse kättesaadavuse koolidele klassiti ja õppeaineti tagab haridus- ja teadusministeerium.

Põhikooli õppekava üldosas esitatakse:

 1. kooli väärtused ja eripära, kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid
 2. õppekorraldus – tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti, läbivate teemade ja lõimimise rakendamine, valikainete ja võõrkeelte valik, eesti keelest erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti, riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimetustes või õppemahtudes tehtud erisused ja erisuste tegemise põhjendused
 3. õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused, sh õppekava rakendamist toetavad tegevused, õppekäigud ja muu taoline
 4. III kooliastme loovtöö teema valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord
 5. õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus
 6. hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord
 7. karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine
 8. õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus
 9. õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted
 10. kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord
 11. õppeainete õpitulemuste ja õppesisu kirjeldused esitatakse ainevaldkonniti ja klassiti.

Gümnaasiumi õppekava üldosas esitatakse:

 1. kooli õppekava aluseks olevad väärtused ja kooli eripära ning kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid
 2. õppekorraldus, sealhulgas vähemalt kohustuslike kursuste ja kooli pakutavate valikkursuste ja -õppeainete kirjeldused, õppesuundade kirjeldused nende olemasolul, õpilase õppekoormuse kujundamise põhimõtted ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldus, õppeainete lõimimise põhimõtted, õpilasuurimuse või praktilise töö korraldus, erinevate õppekeelte kasutamine
 3. üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused
 4. hindamise ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus
 5. õpilaste teavitamise ja nõustamise ning karjääriõppe, sh karjääriinfo ja -nõustamise korraldamine
 6. õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted
 7. kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

Viimati muudetud: 08-08-2016 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium