Kooli vahetamine

Mõnikord on lapsel vaja seoses elukoha muutumisega vm põhjustel vahetada kooli. Selleks, et kõik sujuks tõrgeteta ja oleks õigusaktides sätestatuga kooskõlas, juhinduge alljärgnevatest soovitustest.

Kui koolivahetus on tingitud elukoha muutusest

 • Uurige juba varakult, millised oleksid lapse õppimisvõimalused uues elukohas. Lapsele koolikoha teadasaamiseks pöörduge uueks elukohaks saava linna või valla haridusametniku poole. Eelöeldu kehtib ka välismaale elama asumise korral.
 • Kui soovite ise oma lapsele kooli valida, võtke ühendust kooliga, kuhu soovite oma last panna, ja uurige vabade õppekohtade olemasolu. Välismaale minekul selgitage välja, kas riigis, kuhu kavatsete elama asuda, saavad vanemad kooli valida ja mis tingimustel seda teha saab.
 • Täpsustage valla/linna haridusametist, missugused dokumendid tuleb esitada lapsele koolikoha saamiseks ja kooli vastuvõtuks. Välismaale kolides pidage silmas, et erinevad riigid ja erinevad koolid võivad nõuda erinevaid dokumente. Mõnikord on vaja lasta dokumendid tõlkida või apostilliga kinnitada.

Kui olete saanud oma lapsele uue koolikoha, esitage koolile, mille nimekirjas teie laps praegu on, avaldus lapse nimekirjast kustutamiseks.

NB! Ärge unustage esitada koolile õpilase nimekirjast kustutamise avaldust ka siis, kui koolikohustuse eas olev laps asub välismaal õppima, sest muidu hakkavad kool ja kohalik omavalitsus teie last taga otsima kui koolikohustuse mittetäitjat.

Koolist lahkumise avaldusele märkige ka oma kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress), et kool saaks vajadusel kontakteeruda ja täpsustada lapse edasiõppimisega seonduvat. Samuti märkige koolikohustusliku (st põhikoolis õppiva) õpilase puhul avaldusele uue kooli nimi ja asukoht, kus õpinguid jätkatakse.

Edastage kohalikule omavalitsusele lapse uue elukoha andmed või oma sideandmed rahvastikuregistrisse kandmiseks.

Õpingute jätkamisel Eestis asub õpilane õppima klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Lapsevanema taotlusel võib õpilane vajaduse korral jätkata õpinguid madalamas klassis.

Koolist lahkudes antavad dokumendid

Õppeaasta lõpul lahkudes antakse kaasa

 • lõpetatud klassi tunnistus
 • väljavõte õpilasraamatust
 • tervisekaart.

Õppeveerandi lõpul lahkudes antakse kaasa

 • klassitunnistus lõpetatud õppeveerandite hinnetega
 • arsti teatis õpilase tervise kohta.

Õppeveerandi keskel lahkudes antakse kaasa

 • klassitunnistus lõpetatud õppeveerandite hinnetega
 • arsti teatis õpilase tervise kohta
 • jooksva õppeveerandi hinneteleht.

Õppenõukogu määrab klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, kui:

 • õpilane tuleb välisriigi õppeasutusest ega ole varem Eestis õppinud
 • õpilasel puudub haridust tõendav dokument
 • õpilane õppis eelmises koolis mõne teise riikliku õppekava järgi
 • õpilane õppis erivajadustega laste koolis või sanatoorses koolis vastavalt neile kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile või õppetundide arvule.

Viimati muudetud: 12-12-2016 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium