Koolidele kehtestatud ühtsed normid

Kooli õppekorraldust, nädalakoormust, hindamist ja koolikoti raskust reguleerivad kõikidele koolidele kehtestatud ühtsed normid.

Nädalakoormus

Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega on sätestatud õpilase suurim nädalakoormus:

  1. klassis 20 tundi
  1. klassis 23 tundi
 • 3.-4. klassis 25 tundi
  1. klassis 28 tundi
 • 6.-7. klassis 30 tundi
 • 8.-9. klassis 32 tundi.

Tundide kestus

Õppetunni pikkus on 45 minutit. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ja kuni kaks tundi võivad toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetund ei tohi olla lühem kui 10 minutit.

Koolikoti raskus

Koolikott koos sisuga võib kaaluda:

 • 1.-3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg
 • 4.-6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg
 • 7.-9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg.

Õpilaste arv klassis

Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikooliastmes on 24 õpilast. Kooli pidaja võib kehtestada ka väiksema klassi täitumuse ülemise piirnormi ning koolidirektori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul erandkorras piirnormist suurema klassi täitumuse ülemise piirnormi üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud. Kui kahe või enama klassi õpilaste arv põhikoolis on kokku 16 või alla selle, võib neist õpilastest moodustada liitklassi.

Hindamine koolis

Õpilasi hindab klassi- või aineõpetaja vastavalt õpilase võimetele, teadmistele ja püüdlustele. 1.–6. klassis võib õpetaja kasutada kirjeldavat sõnalist hindamist. Väga hea õppimise eest ja väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines kiituskirjaga tunnustamise tingimused määrab kooli õppenõukogu oma korras.

Viimati muudetud: 12-12-2016 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium