Kooliga seotud probleemid ja küsimused

Kooli tööd ja selle korralduslikku poolt puudutavate küsimustega tuleb pöörduda esmajärjekorras kooli, seejärel kohaliku omavalitsuse ametniku, maavalitsuse haridusosakonna ning viimasena haridus- ja teadusministeeriumi poole.

Kooli valdkond

Kooli tööd puudutavatele küsimustele saab vastused koolist. Pöörduda tuleks kõigepealt klassijuhataja poole, vajadusel aineõpetaja, õppealajuhataja või direktori poole. Nende käest saab informatsiooni ka kooli õppekava ja kodukorra kohta.

Sihtasutusest Innove saab küsida:

 • riikliku õppekava rakendamise
 • riigieksamite, põhikooli lõpueksamite, tasemetööde
 • eesti keele tasemeeksami
 • välismaiste põhi- ja keskharidust tõendavate lõpudokumentide ekspertiisi kohta.

Tartu Ülikooli teaduskoolist saab informatsiooni üleriigiliste olümpiaadide kohta.

Maavalitsuse ametniku valdkond

Kui probleem jääb koolis lahendamata, tuleks järgmise sammuna teavitada maavalitsuse ametnikku.

Valla või linna haridusametniku valdkonda kuulub:

 • valla või linna hariduse arenguprogramm
 • piirkonna haridusasutused
 • koolikorralduslikud küsimused – õpilaste vastuvõtmise tingimused, valikained, õpisuunad, õpilaskodu olemasolu, transpordi- ja toitlustamisprobleemid
 • piirkonna haridusasutuste rahastamine.

Maavalitsuse haridusosakonna valdkonda kuulub:

 • järelevalve munitsipaal- ja eraõppeasutustes – seaduste, riiklike õppekavade täitmine, õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamine, laste tervisekaitse tingimused
 • maakondlikud õpilasüritused ja olümpiaadid
 • regionaalne hariduspoliitika.

Haridus- ja teadusministeeriumi valdkond

Kui probleemid on jäänud kooli, kohaliku omavalitsuse ja maavalitsuse tasandil lahendamata, tuleks kirjaliku avaldusega pöörduda haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna poole. Anonüümkirjadele ei vastata, samuti ei lahendata probleeme telefoni teel, sest enne vastuse andmist on vaja kuulata ära kõik probleemiga seotud inimesed.

Haridus- ja teadusministeeriumi, maavalitsuste ja kooli omanike kompetentsi ei kuulu:

Viimati muudetud: 06-10-2017 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium