Koolikohustus

Koolikohustuslikud on kõik lapsed alates hetkest, mil nad on enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit saanud 7-aastaseks kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Koolikohustust võib edasi lükata lapse tervisliku seisundi tõttu ja seda võib täita ka kodus õppides.

Ühtegi õpilast ei vabastata koolikohustuse täitmisest tema puude või väheste võimete tõttu. Põhiharidust saab omandada ka lihtsustatud õppekava alusel, sõltuvalt erivajadustest ja võimetest. Eesti koolikohustus ei laiene välisdiplomaatide ja välisriikide esindajate lastele, aga Eestis elava välisriigi kodaniku ja kodakondsuseta isiku laps on koolikohustuslik.

Vanema kohustused

Vanem on kohustatud õpilasele kodus looma õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused. Samuti tuleb vanemal teha kooliga koostööd, nt hoolitseda selle eest, et koolil oleks tema kehtivad kontaktandmed, tutvuda koolielu reguleerivate aktidega jmt.

Koolikohustuse täitmine

Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks.

Vanema kohustus on teavitada kooli õpilase puudumisest esimesel puudumise päeval.

Kui lapse koolist puudumise teiseks päevaks ei ole kooli teavitatud puudumise põhjusest, on koolil kohustus võtta lapsevanemaga ühendust. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

Viimati muudetud: 12-12-2016 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium