Õpilase väljaheitmine koolist

Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja heita.

Koolist saab välja arvata koolikohustusliku ea ületanud õpilase juhul, kui ta:

  • oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda
  • puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia
  • mittestatsionaarses õppes õppides ei ole viie järjestikuse õppenädala jooksul õppetööle ilmunud.

Üldkeskharidust omandava õpilase saab koolist välja arvata lisaks ülalkirjeldatule ka juhul, kui ta:

  • ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud
  • on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja “nõrgad” või “puudulikud”.

Iga gümnaasium võib oma kodukorras sätestada teisigi aluseid gümnaasiumist väljaarvamiseks.

Viimati muudetud: 08-08-2016 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium