Pikapäevarühm

Pikapäevarühma võetakse põhikooli lapsi, et aidata sisustada koolitundidevälist aega, lahendada koduseid ülesandeid ja tegeleda erinevate huvitegevustega.

Pikapäevarühm võimaldab õpilastele tuge ja järelevalvet:

  • õppetööst vaba aja sisustamisel
  • koduste ülesannete täitmisel
  • juhendamist huvitegevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest kas õues või ruumis. Pikapäevarühmas osalevad õpilased peavad saama koolis täiendava koolieine.

Klassivälise tegevusena korraldatakse erinevaid huviringe, traditsioonilisi üritusi, tunnivälist ainealast tööd, üritusi sõpruskoolidega, laagreid, osaletakse rahvusvahelistes projektides ja programmides.

Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium