Eestisse tagasipöördujale

Eestisse tagasipöördumine kulgeb sujuvamalt, kui olete selle juba eelnevalt läbi mõelnud ning endale selgeks teinud, millised toimingud peate kodumaale naastes läbi tegema.

Elukoha registreerimine rahvastikuregistris

Esmalt tuleb registreerida oma elukoht rahvastikuregistris. See on väga oluline, et saaksite alustada järgnevaid toiminguid – leida lasteaia- ja koolikoha, taotleda sotsiaaltoetusi jms.

Suurt osa avalikest teenustest osutab kohalik omavalitsus ning teenuste osutamise aluseks on isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel. Seepärast kontrollib kohalik omavalitsus, kas rahvastikuregistri andmetel elab inimene Eestis ja selles kohalikus omavalitsuses, kus ta teenuseid soovib tarbida.

Elukohateate saab esitada kas kohalikus omavalitsuses kohapeal või riigiportaalis e-teenuse “Elukohateate esitamine” vahendusel.

Elukohateate esitamise kohta saab lähemalt lugeda riigiportaali artiklist “Elukoha registreerimine”.

Tagasipöördumistoetus ja teised toetused

Tagasipöördumise kulutuste leevendamiseks jagab Integratsiooni Sihtasutus tagasipöördumistoetust. Toetuse maksimaalne suurus on 2000 eurot täiskasvanu kohta.

Tagasipöördumistoetust saab taotleda Eesti kodakondsusega või Eesti elamisluba omav etniline eestlane, kes:

  • on Eestist emigreerunud üldjuhul vähemalt 10 aasta eest või sündinud välisriigis;
  • vajab Eestisse tagasi pöördumiseks oma majandusliku ja sotsiaalse seisundi tõttu toetust.

Alla 30-aastane noor, kes on läbinud välismaal nii magistri- kui doktoriõppe, ei pea olema võõrsil elanud 10 aastat.

Toetust saab taotleda kohe pärast oma elukohaandmete kandmist Eesti rahvastikuregistrisse, kuid mitte hiljem kui 6 kuud pärast tegelikku tagasipöördumist Eestisse.

Tagasipöördumistoetuse saamiseks vajalike dokumentide loetelu leiab Integratsiooni Sihtasutuse kodulehelt.

Eestis makstavatest teistest toetustest ja pensionidest ja nende taotlemisest saab ülevaate riigiportaali teema alt “Toetused ja pensionid”.

Lastega peredele makstavate toetuste kohta saab lugeda riigiportaali “Perekonna” teema alt rubriigist “Riigi rahaline abi lastega peredele”. Sealt leiab ka erinevate toetuste taotlemiseks vajalike dokumentide loetelud, samuti e-teenused, kui taotluse saab esitada elektrooniliselt.

Pensioniealine tagasipöörduja, kellel puudub Eestis vanaduspensioni määramiseks vajalik tööstaaž ning kellele pole tagatud igakuine rahvapensioni suurune ehk 175,94 euro suurune sissetulek (s.o pension välisriigist või lepinguga tasutav pension), saab sotsiaalkindlustusametilt taotleda toetust. Täpsemalt saab toetuse taotlemise ja vajalike dokumentide kohta lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Tekkida võivate küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Ravikindlustus ja perearstiteenused

Ravikindlustuse ja perearstiteenuste osas on oluline rahvastikuregistri kanne. Samuti tuleb arvestada, et perearsti nimistusse kandmine võtab aega.

Ravikindlustuse saamise võimaluste kohta leiab teavet haigekassa kodulehelt.

Perearsti valimise ja perearsti nimekirja registreerimise kohta leiab teavet terviseameti kodulehelt ja riigiportaali artiklist “Arstiabi”.

Haridus

Lasteaia- ja koolikoha leidmisel toetab inimesi kohalik omavalitsus. Nende küsimustega tuleb pöörduda elukohajärgsesse vallavalitsusse või linnavalitsusse.

Eesti seaduste kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama kõikidele Eestis elavatele lastele lasteaiakoha ning kodulähedase koolikoha. Kui te soovite oma lapse panna mõnda teise kooli, on see võimalik juhul, kui teie soovitud koolis on vabu kohti.

Kohaliku omavalitsuse pädevuses on korraldada ka kohapealset huvitegevust. Huvitegevustes kaasalöömine aitab tagasipöördujatel kiiremini kohaneda.

Töö

Tööotsingutel ja tööalaste valikute tegemisel on abiks Eesti töötukassa. Ülevaate töö otsimisega seonduvast saab ka riigiportaali rubriigist “Töötu või tööotsija”.

Kui te aga soovite alustada Eestis ettevõtlusega, leiab teavet riigiportaali ettevõtja osast.

Juhiluba ja auto registreerimine

Juhul kui te võtate tagasi pöördudes kaasa oma isikliku sõiduvahendi, millel on teise riigi registritunnused, tuleb pöörduda maanteeametisse sõiduvahendi Eestisse ümber registreerimiseks.

Täpsemat teavet nii nõuete kui kontaktide kohta leiab maanteeameti kodulehelt.

Tagasipöördujad, kelle juhiluba on väljastatud välisriigis, peaksite samuti tutvuma nõuetega maanteeameti kodulehel, et säilitada juhtimisõigus ning vajadusel õigel ajal juhiluba uuendada.

Viimati muudetud: 02-10-2017 00:00 | Teksti koostas: Integratsiooni Sihtasutus