Elamisluba

Euroopa Liidu kodanik ja tema perekonnaliikmed ei vaja Eestis elamisluba, vaid nad saavad registreerida oma elamisõiguse.

Kolmandate riikide kodanikud ja inimesed, kelle kodakondsus on määratlemata, vajavad Eestis viibimiseks elamisluba. Elamisloa andmisel või pikendamisel väljastatakse välismaalasele elamisloakaart. Elamisloakaart sisaldab kasutaja isikuandmeid, elamis- ja tööloa andmeid, fotot ja sõrmejäljekujutisi. Elamisloa taotlemisel tuleb maksta riigilõivu.

Elamisluba taotlev välismaalane kuulub Eestisse sisserändavate välismaalaste piirarvu alla, mis ei tohi ületada aastas 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast. Välismaalane ei kuulu sisserände piirarvu alla, kui ta on:

 • Ameerika Ühendriikide või Jaapani kodanik
 • taotleb elamisluba teadus- või uurimustöö tegemiseks.

Elamisluba võib olla kas tähtajaline – kehtivusajaga kuni viis aastat - või pikaajaline.

Elamisloa kohta saab lugeda ka Integratsiooni sihtasutuse kodulehelt.

Kuidas taotleda elamisloakaarti

Elamisloakaardi taotlemiseks peab kohale minema politsei- ja piirivalveameti teenindusse. Kui soovite elamisluba pikendada, saab taotluse (pdf, 1,7 MB) saata ka posti teel või e-postiga.

Välismaal saab elamisloakaarti taotleda erandkorras.

Esmasel taotlemisel võetakse dokumenditaotlejatelt klienditeeninduses sõrmejäljed. Sõrmejälgi ei võeta, kui:

 • taotleja on alla 6-aastane
 • sõrmejälgede andmisest reisidokumendi või elamisloakaardi taotlemisel on möödunud vähem kui 2 aastat
 • kui inimesel on eelnevalt tuvastatud, et tema sõrmejälgede võtmine on võimatu.

Tavakorras elamisloakaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist. Kiirkorras taotletud elamisloakaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 5 tööpäeva. Elamisloakaardi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast. Kiirkorras on võimalik elamisloakaardi taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid kaardi saab kätte ainult Tallinna teenindustes.

Välismaalase kohustused

 • Välismaalane peab oma elukoha registreerima Eesti rahvastikuregistris elamisloa alusel 1 kuu jooksul Eestisse saabumisest või Eestis viibimisest arvates.
 • Välismaalane, kes elab elamisloa andmise ajal Eestis, on kohustatud elukoha registreerima 1 kuu jooksul elamisloa andmise otsusest teavitamise päevast arvates.

Eesti elamisloaga välismaalastel pole enam kohustust viibida Eestis vähemalt 183 päeva aastas. Välismaalastel on kohustus kasutada elamisluba eesmärgipäraselt ning täita elamisloa andmise tingimusi ka selle kehtivusajal. Enam pole ka kohustust registreerida Eestist eemalviibimine politsei- ja piirivalveametis. Endiselt peavad elukohaandmed Eesti rahvastikuregistris õiged olema.

Välismaalane peab teavitama politsei- ja piirivalveametit:

 • perekonnaseisu muutumisest, kui perekonnaseisu muutumine on registreeritud välisriigis
 • kriminaalkorras karistamisest, kui välismaalasele on karistuse määranud välisriigi õiguskaitseorgan
 • kindlustuslepingu lõppemisest või lõpetamisest
 • välisriigi relvajõududesse ajateenistusse minemisest, välisriigi relvajõududes tegevteenistusse või
 • lepingulisse teenistusse astumisest, reservi arvamisest või erru minemisest.

Viimati muudetud: 27-02-2018 00:00 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet