Elamisluba

Kolmandate riikide kodanikud ja inimesed, kelle kodakondsus on määratlemata, vajavad Eestis viibimiseks elamisluba. Elamisloa andmisel või pikendamisel väljastatakse välismaalasele elamisloakaart. Elamisloakaart sisaldab kasutaja isikuandmeid, elamis- ja tööloa andmeid, fotot ja sõrmejäljekujutisi. Elamisloa taotlemisel tuleb maksta riigilõivu.

Elamisluba taotlev välismaalane kuulub Eestisse sisserändavate välismaalaste piirarvu alla, mis ei tohi ületada aastas 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast. Välismaalane ei kuulu sisserände piirarvu alla, kui ta on:

 • Ameerika Ühendriikide või Jaapani kodanik
 • taotleb elamisluba teadus- või uurimustöö tegemiseks.

Kuidas taotleda elamisluba

Elamisloa taotlemiseks peab kohale minema politsei- ja piirivalveameti teenindusse. Kui soovite elamisluba pikendada, saab taotluse saata ka posti teel. Elamisluba võib olla tähtajaline (kehtivusajaga kuni 5 aastat) või pikaajaline.

Esmasel taotlemisel võetakse dokumenditaotlejatelt sõrmejälgi, mis kantakse taotleja elamisloakaardile. Sõrmejäljekujutiste andmiseks peate minema klienditeenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse, kus saab ka kogu info vajalike dokumentide kohta. Sõrmejälgi ei võeta, kui:

 • taotleja on alla 6-aastane
 • sõrmejälgede andmisest reisidokumendi, elamisloa/elamisõiguse või elamisloakaardi taotlemisel on möödunud vähem kui 2 aastat
 • kui inimesel on eelnevalt tuvastatud, et tema sõrmejälgede võtmine on võimatu.

Elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Välismaalase kohustused

 • Välismaalane peab oma elukoha registreerima Eesti rahvastikuregistris elamisloa alusel 1 kuu jooksul Eestisse saabumisest või Eestis viibimisest arvates.
 • Välismaalane, kes elab elamisloa andmise ajal Eestis, on kohustatud elukoha registreerima 1 kuu jooksul elamisloa andmise otsusest teavitamise päevast arvates.

Eesti elamisloaga välismaalastel pole enam kohustust viibida Eestis vähemalt 183 päeva aastas. Välismaalastel on kohustus kasutada elamisluba eesmärgipäraselt ning täita elamisloa andmise tingimusi ka selle kehtivusajal. Enam pole ka kohustust registreerida Eestist eemalviibimine politsei- ja piirivalveametis. Endiselt peavad elukohaandmed Eesti rahvastikuregistris õiged olema.

Välismaalane peab teavitama politsei- ja piirivalveametit:

 • perekonnaseisu muutumisest, kui perekonnaseisu muutumine on registreeritud välisriigis
 • kriminaalkorras karistamisest, kui välismaalasele on karistuse määranud välisriigi õiguskaitseorgan
 • kindlustuslepingu lõppemisest või lõpetamisest
 • välisriigi relvajõududesse ajateenistusse minemisest, välisriigi relvajõududes tegevteenistusse või
 • lepingulisse teenistusse astumisest, reservi arvamisest või erru minemisest.

Viimati muudetud: 03-03-2017 00:00 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet