Isikut tõendavad dokumendid ja nende taotlemine

ID-kaardi turvanõuete kontroll

Vaadake, kas teie ID-kaart vastab turvanõuetele, siit

Eesti kodaniku isikut tõendavad dokumendid on ID-kaart ja pass. ID-kaart võimaldab kasutada riigi ja erasektori e-teenuseid ning anda digiallkirja. Pass on vajalik reisimiseks.

Isikut tõendavad dokumendid

Isikutunnistus ehk ID-kaart on Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt elava Euroopa Liidu kodaniku kohustuslik isikut tõendav dokument. ID-kaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka enda isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ning digitaalallkirja andmiseks. Euroopa Liidu piires saavad Eesti kodanikud ID-kaarti kasutada ka reisidokumendina. ID-kaardiga saab inimene kaasa @eesti.ee meiliaadressi, mis on mugav võimalus nii riigiasutustele, ettevõtetele kui kõigile teistele huvitatutele isikuga suhtlemiseks.

Elamisloakaart on Eestis kehtiva elamisloa või elamisõiguse alusel püsivalt elava välismaalase kohustuslik isikut tõendav dokument. Elamisloakaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka enda isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ning digitaalallkirja andmiseks. Elamisloakaart ei kehti väljaspool Eestit reisidokumendina. Selleks on kodakondsusjärgse riigi pass või Eestis välja antud välismaalase pass. NB! Välismaalastele varem välja antud isikutunnistused kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Digitaalne isikutunnistus (digi-ID) on ID-kaardi elektroonilise osa analoog. Digitaalset isikutunnistust ei saa kasutada isiku visuaalseks tõendamiseks, kuna kaardile ei kanta kasutaja fotot. Digi-IDd saab kasutada ainult elektroonilises keskkonnas enda identifitseerimiseks ja digitaalallkirja andmiseks.

E-residendi digi-ID on digitaalne dokument, mis on kasutatav ainult elektrooniliselt isiku tuvastamiseks ja digitaalse allkirja andmiseks. E-residenti digi-ID voib anda välismaalasele, kellel on seos Eesti riigiga või põhjendatud huvi kasutada Eesti riigi e-teenuseid.

Mobiil-ID on digi-ID analoog, võimaldades mobiiltelefoni SIM-kaardiga kasutada samu e-teenuseid, mida ID-kaardi või digi-IDga. Mobiil-IDga saab elektroonilises keskkonnas enda isikut tõendada ja anda digitaalallkirja. Pärast nime vahetamist peavad mobiil-ID kasutajad vahetama ka telefoni SIM-kaardi. Vastasel korral kasutatakse mobiil-IDga allkirjastamisel isiku endist nime.

Eesti kodaniku pass ei ole kohustuslik dokument, kuid see on vajalik reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu. Pass antakse välja kehtivusega kuni 10 aastat. Alla 15-aastasele lapsele taotlevad passi tema vanemad. Mittekodanikud vajavad välismaalase passi. Välismaalase pass antakse välismaalasele, kellel on kehtiv Eesti elamisluba ning kui on tõendatud, et tal puudub välisriigi reisidokument ja tal ei ole võimalik seda saada. Oma ID-kaardi, digi-iD ja mobiil-IDga tehtud autentimisi ja allkirjastamisi saab vaadata Sertifitseerimiskeskuse e-teenuses.

ID-kaardi taotlemine

ID-kaarti saate taotleda

 • politsei- ja piirivalveameti teenindustes. Taotluse saate täita ja riigilõivu tasuda kohapeal. Dokumendifotot saab kohapeal teha kõikides teenindustes. Soovi korral võite dokumendifoto ning väljaprinditud ja täidetud taotluse (pdf, 1 MB) ka ise kaasa võtta. Taotlusankeedi täitmise juhendi leiate politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.
 • Eesti Vabariigi välisesindustes
 • posti teel, saates taotlemiseks vajalikud dokumendid aadressil: TAOTLUS, Politsei- ja piirivalveamet, Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
 • politsei- ja piirivalveameti e-taotluskeskkonnas (korduv ID-kaart täiskasvanule ja ID-kaart alaealisele lapsele).

Kiirkorras saate ID-kaarti taotleda teenindustes ja e-taotluskeskkonnas. Kui teile ei ole varem isikut tõendavat dokumenti välja antud, kiirkorras ID-kaarti taotleda ei saa.

ID-kaardi taotlemisel tuleb esitada:

 • taotlus (pdf, 1 MB), mille saate täita ka arvutis ja välja printida
 • isikut tõendav dokument
 • dokumendid, mis tõendavad taotleja kuulumist Eesti kodakondsusesse ja nende dokumentide koopiad
 • üks värvifoto, mis ei tohi olla vanem kui 6 kuud. Täpsed fotole esitatavad nõuded on kirjas politsei- ja piirivalveameti kodulehel.
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta. NB! Kui taotlete ID-kaarti e-taotluskeskkonnas, tasuge riigilõiv samuti sealtkaudu. Riigilõivude suuruse leiab politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.

Lisadokumendid

 • Kui teile ei ole varem Eesti kodaniku isikut tõendavat dokumenti välja antud, esitage Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid. Kodakondsust saab tõendada, esitades esmakordselt dokumenti taotledes Eesti kodaniku passi või originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus). Vanemate või vanavanemate Eesti kodakondsuse kohta saab teha päringu rahvusarhiivi.
 • Kui teil on keskmine, raske või sügav puue ning teile laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage puuet tõendav dokument (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus).
 • Kui olete muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus). Välisriigi dokumentidele kehtivatest nõuetest saate lähemalt lugeda politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.

Politsei- ja piirivalveameti kodulehelt saate lähemat infot, kuidas taotleda ID-kaarti lapsele.

Eestkostetava eest saab ID-kaardi taotluse esitada ainult tema eestkostja, kellel tuleb teenindusse kaasa võtta eestkostet tõendav dokument. Posti teel taotledes tuleb taotlusankeet allkirjastada eestkostjal.

Liikumisvõimetul inimesel soovitab politsei- ja piirivalveamet ID-kaarti taotleda posti või e-posti teel. Vajadusel saab ID-kaardi taotluse liikumisvõimetu eest esitada valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja.

Lähemalt saab ID-kaardi taotlemisest täiskasvanule lugeda politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.

Passi taotlemine

Passi saate taotleda

 • politsei- ja piirivalveameti teenindustes. Teenindaja vormistab taotlusankeedi kohapeal (eelnevalt täita ei ole vaja) ning võtab teilt sõrmejäljed.
 • Eesti Vabariigi välisesindustes. Välisesinduses esitage passi taotlemiseks vajalikud dokumendid (taotlusankeet täidetuna). Sõrmejäljed võtab teilt välisesinduses teenindaja.

Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate passi taotleda ka

 • posti teel, saates taotlemiseks vajalikud dokumendid ja koopiad originaaldokumentidest aadressile: TAOTLUS, Politsei- ja piirivalveamet, Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn.
 • e-posti teel.

Tavakorras passi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Erandkorras saate sõrmejälgedeta passi kehtivusega 1 aasta taotleda posti või e-posti teel.

Kiirkorras on võimalik passi taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid passi saab kätte ainult Tallinna teenindustes. Kui teile ei ole varem isikut tõendavat dokumenti välja antud, kiirkorras passi taotleda ei saa. Sõrmejälgedeta passi ei ole võimalik kiirkorras taotleda.

Kiirkorras taotletud passi tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. Passi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • taotlusankeet, (pdf, 1 MB), mille saate täita ka arvutis ja välja printida. Taotlusankeet tuleb täita posti ja e-posti teel taotlemisel. Taotlusankeedi täitmise juhendi leiate politsei- ja piirivalveameti kodulehelt
 • isikut tõendav dokument
 • üks värvifoto, mis ei tohi olla vanem kui 6 kuud. Paberil foto peab olema mõõtmetega 40 x 50 mm. E-postiga esitatava digitaalse värvifoto min. mõõtmed on 600x800 pikslit (formaat on JPG). Täpsed fotole esitatavad nõuded leiate politsei- ja piirivalveameti kodulehelt
 • allkirja näidis juhul, kui taotlete dokumenti e-posti teel
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument. Riigilõivude suuruse leiate politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.

Lisadokumendid

 • Kui teile ei ole varem Eesti passi välja antud, esitage Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid.
 • Kui teil on keskmine, raske või sügav puue ning teile laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus).
 • Kui olete muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus). Välisriigi dokumentidele kehtivatest nõuetest saate lähemalt lugeda politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.
 • Kui taotlete lisapassi, esitage selgituskiri lisapassi vajaduse kohta või muu lisavajadust tõendav dokument (nt tööandja tõend).
 • Kui taotlete sõrmejälgedeta passi, esitage kirjalik seletus või muu tõend sõrmejäljekujutisteta passi väljaandmise vajaduse põhjuse kohta koos selgitusega, miks ei ole võimalik tavakorras passi taotleda.

Politsei- ja piirivalveameti kodulehelt saate infot, kuidas taotleda passi lapsele.

Eestkostetava eest saab passi taotluse esitada ainult tema eestkostja. Juhul kui eestkoste andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse, tuleb teenindusse kaasa võtta eestkostet tõendav dokument. Eestkostetavale passi taotlemisel võetakse eestkostetavalt sõrmejäljed.

ID-kaardi ja passi koos taotlemine

Posti teel saate ID-kaarti ja passi koos taotleda, kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat. Muul juhul tuleb ID-kaardi ja passi koos taotlemiseks isiklikult teenindusse pöörduda.

Kui palju dokument maksab

Riigilõivud isikut tõendava dokumendi väljastamise eest erinevad olenevalt dokumendist ja kas tegemist on dokumendi kiirkorras taotlemisega või mitte. Täpsem info:

Mobiil-ID taotlemise kohta saab infot politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.

Lähemat infot riigilõivu maksmise viiside kohta leiate politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.

Politsei- ja piirivalveameti klienditelefon on 612 3000, kõnedele vastatakse iga päev kella 8-19.

Kui dokument on kadunud või varastatud

Kui teie pass on muutunud kasutamiskõlbmatuks, olete selle kaotanud või on see varastatud, pöörduge esimesel võimalusel lähimasse politsei- ja piirivalveameti teenindusse dokumendi kehtetuks tunnistamiseks ning vajadusel uue dokumendi taotluse esitamiseks. Kui esitate taotluse uue dokumendi väljaandmiseks, märkides taotlemise põhjusena kaotsi läinud, hävinud, varastatud, tunnistatakse teie dokument kehtetuks taotluse alusel ning eraldi avaldust dokumendi kehtetuks tunnistamiseks vaja ei ole.

Kui teie ID-kaart/elamisloakaart/digi-ID on kadunud või on see varastatud, helistage abiliinile 666 8888 või pöörduge lähimasse politsei- ja piirivalveameti teenindusse. Teie palvel peatatakse kaardil olevad sertifikaadid. Seejärel pole võimalik kaarti enam elektrooniliselt (nt digitaalse allkirja andmiseks) kasutada. ID-kaardi kehtetuks tunnistamiseks tuleb esitada avaldus politsei- ja piirivalveameti teeninduses. Kui esitate taotluse uue dokumendi väljaandmiseks, märkides taotlemise põhjusena kaotsi läinud, hävinud, varastatud, tunnistatakse teie dokument kehtetuks taotluse alusel ning eraldi avaldust dokumendi kehtetuks tunnistamiseks vaja ei ole.

Kust vaadata enda ja oma alaealiste laste dokumente

E-teenuses Isikut tõendavate dokumentide päring saab kontrollida oma isikuandmeid, välja antud dokumentide andmeid, fotot ja allkirja näidist.

Oma lapse dokumendi andmete ning foto ja allkirja näidise nägemiseks tuleb riigiportaali sisse logida lapse ID-kaardiga. Kui lapsel ID-kaarti ei ole, pöörduge andmete saamiseks politsei- ja piirivalveameti poole telefonil 612 3000 või kirjutades teenindus@politsei.ee.

Viimati muudetud: 05-03-2018 00:00 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet