Eesti kodakondsus

Eesti kodakondsus on Eesti kodaniku ja Eesti riigi vaheline õiguslik side, mis toob mõlemale poolele kaasa nii õigusi kui kohustusi. Eesti kodanik ei või olla samal ajal mõne teise riigi kodakondsuses. Eesti kodakondsus kaotatakse teise riigi kodakondsuse vastuvõtmisega. Sünniga omandatud kodakondsust ei tohi kelleltki võtta.

Eesti kodakondsus:

 • omandatakse sünniga, kui vähemalt üks vanematest on lapse sünni ajal Eesti kodakondsuses
 • saadakse naturalisatsiooni korras
 • taastatakse inimestele, kes on kaotanud Eesti kodakondsuse alaealisena
 • kaotatakse Eesti kodakondsusest vabastamise, selle äravõtmise või mõne muu riigi kodakondsuse vastuvõtmisega.

Eesti kodanik ei või olla samal ajal mõne teise riigi kodakondsuses. Eesti kodakondsus kaotatakse teise riigi kodakondsuse vastuvõtmisega. Laps võib sünniga omandada korraga mitu kodakondsust, kui tema vanemad on erinevas kodakondsuses.

Kodakondsuse taotlemine

Välismaalane, kes soovib saada Eesti kodakondsust, peab:

 • olema vähemalt 15-aastane
 • omama pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust või tähtajalist elamisluba (kes on asunud Eestisse enne 1990. aasta 1. juulit)
 • olema elanud enne Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse esitamise päeva Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt 8 aastat, millest viimased 5 aastat püsivalt. Lisaks elama Eestis 6 kuud pärast Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse registreerimisele järgnevat päeva
 • sooritama eesti keele oskuse eksami (eesti keele eksamit ei pea tegema, kui põhi-, kesk- või kõrgharidus on omandatud eesti keeles)
 • sooritama Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami
 • omama legaalset püsivat sissetulekut, mis tagab tema ja tema ülalpeetavate äraelamise
 • omama registreeritud elukohta Eestis
 • olema lojaalne Eesti riigile.

Eksamite sooritamisest on vabastatud piiratud teovõimega inimesed ning need inimesed, kes terviseseisundi tõttu pole võimelised kas osaliselt või täielikult eksameid sooritama.

Taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks (pdf, 1,1 MB) saab esitada isiklikult politsei- ja piirivalveameti teeninduses, posti või e-posti teel.

Kodakondsuse taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Kodakondsuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Eesti kodakondsuse taotlusankeet (pdf, 1,1 MB), mille saab täita kas elektrooniliselt või käsitsi (täitmise juhend)
 • tõend legaalse sissetuleku kohta
 • 1 värvifoto mõõtmetega 40x50 mm; e-postiga esitatava digitaalse värvifoto minimaalsed mõõtmed on 480x600 pikslit (formaat on JPG)
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument
 • dokument, mis tõendab, et taotleja on vabastatud mõne muu riigi kodakondsusest või vabastatakse sellest Eesti kodakondsuse saamise tõttu või ta on tunnistatud kodakondsuseta isikuks, aga seda ei pea esitama alla 18-aastane isik ja rahvusvahelise kaitse saanud isik, kui olukord tema päritoluriigis ei ole muutunud. 15-18-aastase isiku puhul esitatakse vanema või eestkostja nõusolek
 • Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami tunnistus
 • juhul kui taotleja ei ole terviseseisundi tõttu võimeline eksameid sooritama, ekspertkomisjoni otsus, mis vabastab ta kas osaliselt või täielikult eksamite sooritamisest.

Pärast taotluse esitamist edastatakse dokumendid 6 kuu jooksul valitsusele Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks. Kodakondsuse andmisel antakse kodakondsustunnistus teile kätte pidulikul tseremoonial või edastatakse posti teel.

Kui teile on kodakondsus antud, saate taotleda endale ID-kaarti ja/või Eesti kodaniku passi. Taotluse võite esitada ka koos Eesti kodakondsuse taotlusega.

Kodakondsuse taotlemine alla 15-aastasele lapsele

Eesti kodakondsust alla 15-aastasele lapsele saavad taotleda:

 • lapsevanemad, kes on saanud Eesti kodakondsuse pärast lapse sündi
 • üks lapsevanem, kes on saanud Eesti kodakondsuse pärast lapse sündi, kokkuleppel Eesti kodakondsust mitteomava vanemaga (kokkuleppe saab sõlmida teeninduses)
 • lapsevanem, kes on saanud Eesti kodakondsuse pärast lapse sündi ja kasvatab last üksi
 • Eesti kodakondsust omav eestkostja
 • lapsevanemad (või üks lapsevanem kokkuleppel teise lapsevanemaga või last üksi kasvatav lapsevanem), kes taotlevad endale samaaegselt lapsega Eesti kodakondsust.

Taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks saab esitada isiklikult politsei- ja piirivalveameti teeninduses, posti või e-posti teel.

Kodakondsuse taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • taotlus Eesti kodakondsuse saamiseks alaealisena (pdf, 64,6 kB), mis on ekraanil täidetav ja prinditav (täitmise juhend)
 • lapse sünnitunnistus või isikut tõendav dokument ja elamisloakaart/ ID-kaart
 • lapsevanemate isikut tõendav dokument
 • 1 värvifoto mõõtmetega 40x50 mm; e-postiga esitatava digitaalse värvifoto minimaalsed mõõtmed on 480x600 pikslit (formaat on JPG).

Lisadokumendid:

 • vanema ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe teise vanemaga, kes ei ole Eesti kodakondsuses
 • last üksi kasvatava lapsevanema dokument, mis tõendab, et ta kasvatab last üksi
 • kui taotluse esitab eestkostja, tuleb lisaks esitada:
  • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument
  • esindusõigust tõendav dokument (v.a juhul, kui dokumendi andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse).

Dokumente ei pea esitama, kui andmed sisalduvad riiklikes andmekogudes.

Pärast taotluse menetlusse võtmist edastatakse dokumendid 3 kuu jooksul valitsusele Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks. Kodakondsuse andmisel antakse kodakondsustunnistus kätte pidulikul tseremoonial või edastatakse posti teel.

Kui lapsele on kodakondsus antud, saab taotleda lapsele ID-kaarti ja/või Eesti kodaniku passi. Taotluse võite esitada ka koos Eesti kodakondsuse taotlusega.

Kodakondsuse taastamine

Eesti kodakondsuse taastamist saab taotleda, kui:

 • olete Eesti kodakondsuse kaotanud alaealisena
 • elate püsivalt Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel
 • olete vabastatud oma senisest kodakondsusest või vabastatakse teid sellest seoses Eesti kodakondsuse taastamisega.

Taotluse alaealisena kaotatud Eesti kodakondsuse taastamiseks saab esitada isiklikult politsei- ja piirivalveameti teenindustes, posti või e-posti teel.

Kodakondsuse taastamiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Kodakondsuse taastamiseks tuleb esitada:

 • taotlus Eesti kodakondsuse taastamiseks (pdf, 57,1 KB), mis on ekraanil täidetav ja välja prinditav (täitmise juhend)
 • isikut tõendav dokument
 • Eesti kodakondsuse kaotamist tõendav dokument
 • 2 värvifotot mõõtmetega 4x5 mm
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument
 • dokument, mis tõendab, et taotleja on vabastatud mõne muu riigi kodakondsusest või vabastatakse sellest Eesti kodakondsuse saamise tõttu või ta on tunnistatud kodakondsuseta isikuks (ei pea esitama alla 18-aastane isik ja rahvusvahelise kaitse saanud isik, kui olukord tema päritoluriigis ei ole muutunud)
 • alla 15-aastase alaealise puhul vanema ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe teise vanemaga või dokument, mis tõendab, et tegemist on alaealist üksi kasvatava vanemaga
 • 15-18-aastase isiku puhul vanema või eestkostja nõusolek.

Pärast taotluse esitamist edastatakse dokumendid 6 kuu jooksul valitsusele Eesti kodakondsuse taastamise otsustamiseks. Kodakondsuse taastamisel väljastatakse teile kodakondsustunnistus.

Kui teie kodakondsus on taastatud, saate taotleda ID-kaarti ja/või Eesti kodaniku passi. Taotluse võite esitada ka koos Eesti kodakondsuse taastamise taotlusega.

Kodakondsusest vabastamine

Taotluse Eesti kodakondsusest vabastamiseks saab esitada isiklikult politsei- ja piirivalveameti teenindustes, Eesti Vabariigi välisesinduses, posti või e-posti teel.

Kodakondsusest vabastamise taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Alla 15-aastase lapse või eestkostetava eest esitab sooviavalduse tema seaduslik esindaja (nt lapsevanem või eestkostja). 15-18-aastane laps saab esitada taotluse, kui tema seaduslik esindaja annab selleks nõusoleku.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • taotlus Eesti kodakondsusest vabastamiseks (pdf, 60,8 KB), mis on ekraanil täidetav ja välja prinditav (täitmise juhend)
 • tõend mõne muu riigi kodakondsuse omamise kohta või selle kohta, et isik saab Eesti kodakondsusest vabastamisega muu riigi kodakondsuse
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument
 • alla 15-aastase alaealise puhul vanema ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe teise vanemaga või dokument, mis tõendab, et tegemist on alaealist üksi kasvatava vanemaga
 • 15-18-aastase isiku puhul vanema või eestkostja nõusolek.

Eesti kodakondsusest võidakse mitte vabastada, kui tagajärjeks on kodakondsusetus või kui teil on täitmata kohustusi Eesti riigi ees.

Eesti kodakondsusest vabastamise taotluse registreerimisel väljastatakse teile tõend. Eesti kodakondsusest vabastamise dokumendid esitatakse alates taotluse registreerimise päevast 1 aasta jooksul valitsusele otsuse tegemiseks.

Eesti kodakondsusest vabastamisel tuleb kehtetuks tunnistatud Eesti kodaniku dokumendid viivitamatult tagastada politsei- ja piirivalveameti teenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse, kui te viibite välisriigis.

Valmistumine kodakondsuse saamiseks vajalikeks eksamiteks

Eesti kodakondsuse taotlemiseks tuleb sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam ning eesti keele oskuse eksam. Eksameid korraldab SA Innove.

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam on elektrooniline. Eksamile saab registreeruda riigiportaalis.

Registreerumiseks võite soovi korral esitada SA Innovele ka paberil avalduse (pdf, 19 kB). Avalduse blanketi saab ka piirkondlikest eksami infopunktidest. Avaldus tuleb saata koos koopiaga passist või ID-kaardist SA Innove postiaadressil Lõõtsa 4, Tallinn, 11415 või viia samasse infolauda.

Õppematerjalid ja kasulikud lingid leiab Innove kodulehelt.

Lähemalt saab kodakondsuseksamist, konsultatsioonidest, eksamiaegadest jm lugeda Innove kodulehelt.

Eesti keele tasemeeksamitele saab registreeruda kahel viisil:

Infomaterjalid eksaminandile leiab Innove kodulehelt.

Eesti keele tasemeeksami tunnistus väljastatakse elektroonilisena, pabertunnistusi välja ei anta.

Lähemalt saab eesti keele tasemeeksamist, selle korraldusest jm lugeda Innove kodulehelt.

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ja eesti keele tasemeeksami elektroonilise tunnistuse andmeid näeb riigiportaalis, kust saab tunnistused ka alla laadida.

NB! Innove klienditeenindusest (Tallinn, Lõõtsa 4) on võimalik vajadusel saada e-tunnistuste kinnitatud väljatrükke. Väljatrükk on tasuline: A4 lk - 1 euro. Tasuda saab kohapeal ainult sularahas.

Viimati muudetud: 27-02-2018 00:00 | Teksti koostas: Police and Border Guard Board