Kodaniku õigused ja kohustused

Eesti kodanikul on õigus riigi ja seaduse kaitsele ning kohustus olla ustav põhiseadusele ja osaleda riigikaitses.

Kodaniku õigused

Kodaniku õigused on määratud Eesti Vabariigi põhiseaduses. Need on eeskätt õigused riigi kaitsele (ka välismaal viibides), isikupuutumatusele, eneseväljendusele ja poliitilised õigused. Kodanikustaatus annab peale õiguse riigi ja seaduse kaitsele ka õiguse riiki ise kaitsta, valida ja olla valitud ning moodustada erakondi.

Kodanikul on õigus:

  • hääletada kohaliku omavalitsuse valimistel, kui ta on saanud 16-aastaseks, ning riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel, kui ta on saanud 18-aastaseks ega ole tunnistatud kohtu poolt teovõimetuks
  • kuuluda erakondadesse
  • kandideerida riigikokku, kui ta on vähemalt 21-aastane
  • kandideerida presidendiks, kui ta on vähemalt 40-aastane sünnipärane kodanik.

Ühtki Eesti kodanikku ei tohi Eestist välja saata ega takistada Eestisse asumast. Välisriigile võib kodaniku välja anda kurjategijate vastastikuse väljaandmise lepingu täitmiseks vastava seaduse alusel. Igal üksikjuhul teeb otsuse valitsus, kusjuures see otsus on vaidlustatav kohtus.

Kodaniku kohustused

Sarnaselt kodaniku õigustega reguleerib ka kodaniku kohustusi põhiseadus. Eestis viibivad teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud on samuti kohustatud järgima Eesti põhiseaduslikku korda. Peamised kodaniku kohustused on allumine põhiseaduslikule korrale ja osalemine riigikaitses. Meessoost Eesti kodanik on kohustatud teenima kaitseväes. Kaitseväeteenistusest keelduval noormehel tuleb selle asemel läbida asendusteenistus. Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib riigi julgeoleku ja avaliku korra huvides lisada kodanikele kohustusi. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.

Kodanikul on kohustus:

  • alluda põhiseaduslikule korrale
  • võtta osa riigikaitsest, meestel vanuses 16–60 aastat
  • hoolitseda oma laste ja abivajavate perekonnaliikmete eest
  • säästa elu- ja looduskeskkonda ning hüvitada keskkonnale tekitatud kahju.

Viimati muudetud: 26-01-2016 00:00 | Teksti koostas: eesti.ee