Erihoolekandeteenused on mõeldud täisealisele inimesele, v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem vajadus kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve järele ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. Sotsiaalkindlustusamet võtab erihoolekandeteenuste järjekorda vähemalt 16-aastase inimese.

Erihoolekandeteenuse taotluse saab esitada inimene ise või tema esindaja.