Vähemusrahvused ja nende kultuuritegevus

Vähemusrahvuseks loetakse riigi põhirahvuse kõrval elavat rahvusgruppi, kes erineb põhielanikkonnast etnilise, keelelise, usulise kuuluvuse või mõne muu tunnuse alusel. Vähemusrahvus vastab järgmistele tingimustele:

  • on arvulises vähemuses võrreldes põhielanikkonnaga
  • ei ole ühiskonnas domineerivas positsioonis
  • selle liikmed on riigi kodanikud või alalised elanikud
  • on kas etniline, usuline või keeleline eripära võrreldes elanikkonna enamusega
  • peab end ise rahvuseks.

Eestis elab umbes 190 rahvuse esindajaid, kellest suurima rahvusrühma moodustavad venelased, järgnevad ukrainlased, valgevenelased jt. Vähemusrahvuse kaitse erijooneks on positiivne diskrimineerimine, millega vähemusrahvusele antakse suhteliselt rohkem õigusi. Vähemusrahvuste õigused on kaitstud seaduste ja rahvusvaheliste kokkulepetega.

Eestis elavad vähemusrahvused tegelevad aktiivselt oma kultuuri ja traditsioonide säilitamisega, siin tegutseb üle 300 kultuuriseltsi.

Vähemusrahvuste kultuurilise omapära säilitamist ja kultuurielu edendamist toetab kultuuriministeerium, mille juures tegutseb nõuandva organina lõimumise, vähemusrahvuste kultuurielu ja -tegevuse edendamise küsimustega tegelev rahvusvähemuste kultuurinõukoda.

Rohkem saab kultuurilisest mitmekesisusest ja lõimumisest lugeda kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Viimati muudetud: 26-05-2017 00:00 | Teksti koostas: kultuuriministeerium, inimõiguste instituut