Mootorsõidukijuhi reisidokumendid

Mootorsõidukijuhil peavad kaasas olema:

 • juhiluba või muu juhtimisõigust tõendav dokument
 • mootorsõiduki registreerimistunnistus ja selle haagise registreerimistunnistus või haagise registreerimistunnistuse koopia, mille on tõendanud selle väljastanud asutus. NB! Olenemata mootorsõiduki tüübist on piiriületusel aktsepteeritav ainult registreerimistunnistus, mitte selle koopia.
 • kui juht soovib Eestis registreeritud sõiduautoga või kuni 3500-kilogrammise täismassiga veoautoga sõita Eestist välja mitte Euroopa Liidu liikmesriiki ja tema nimi ei ole kantud mootorsõiduki kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele, peab eelnimetatud dokumentidele lisaks juhil kaasas olema mootorsõiduki omaniku kirjalik nõusolek. Kirjalikku nõusolekut ei pea olema, kui omanik või registreerimistunnistusele kasutajana kantud isik on kaassõitja.
 • kirjalikku nõusolekut asendab mootorsõiduki kasutusleping, kui mootorsõiduki omanik ja kasutuseleandja on Eesti äriregistrisse kantud juriidiline isik, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on mootorsõidukite rentimine, liisimine või üürimine
 • kohustuslik liikluskindlustuse poliis.

Mootorsõiduki ja selle haagise kasutamise kirjalikus nõusolekus peavad sisalduma järgmised andmed:

 • kirjaliku nõusoleku koostamise koht ja kuupäev
 • mootorsõiduki või selle haagise omaniku nimi ja aadress
 • mootorsõiduki või selle haagise mark ja mudel ning valmistajatehase tähis
 • registreerimistunnistuse ja riikliku registreerimismärgi number
 • sõiduki kasutaja ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, juhiloa number, sünniaeg või isikukood
 • kirjaliku nõusoleku kehtivuse aeg.

Omaniku allkiri kirjalikul nõusolekul peab olema ametlikult või notariaalselt kinnitatud. Ametlikult saab sõiduki kasutamise kirjaliku nõusoleku kinnitada maanteeameti teenindusbüroodes.

Viimati muudetud: 30-08-2017 00:00 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet, maanteeamet