Õhusõiduk ja õhusõiduki juhtimisõigus

Eesti Vabariigis juhib õhusõidukitega seotud toiminguid ja teeb tsiviillennunduse üle järelevalvet lennuamet. Samuti kohaldab amet riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Lennuameti kodulehelt saab teavet, kuidas registreerida, muuta andmeid või kustutada registrist õhusõidukit. Samuti on kodulehel vajaminevate taotluste vormide täitmise juhised.

Lennundusloa alusel volitab riik loa omanikku tegutsema konkreetsel tegevusalal, kus nõuetele mittevastav tegutsemine võiks kahjustada lennuohutust. Luba on tõenduseks, et loa omanik on loa väljaandja riigile demonstreerinud oma pädevust rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel.

Lennuki erapiloot

Taotleja peab sooritama lennuki erapiloodi lennuoskustesti ühe- või mitmemootorilisel lennukil ühtsete lennundusnõuete (JAR-FCL 1) kohaselt. Oskustest tuleb sooritada kuue kuu jooksul pärast praktilise koolitusprogrammi lõpetamist.

Kopteri erapiloot

Taotleja peab sooritama kopteri erapiloodi lennuoskustesti ühtsete lennundusnõuete (JAR-FCL 2) järgi. Oskustest tuleb sooritada vähemalt 6 kuu jooksul pärast praktilise koolitusprogrammi lõpetamist. Rohkem informatsiooni juhiloa saamisest ja eksamitest leiate lennuameti kodulehelt.

Teksti koostas: lennuamet