Väikelaev ja väikelaeva- või jetijuhi tunnistus

Väikelaeva juhtimiseks on vajalik väikelaevajuhi tunnistus, mille saamiseks tuleb läbida väikelaevajuhi kursus ja sooritada edukalt eksam.

Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega 2,5-24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater jms), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks või sportimiseks. Väikelaevaks ei loeta võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat spordialaliidu märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, võistluspurjekas jms).

Jett on kokpitita, statsionaarmootoriga vesiturbiinsõiduk kogupikkusega kuni 4 meetrit, mida juhitakse istudes, põlvili või seistes. Jetiga sõitjad on sõidu ajal kohustatud kandma sõitja kehakaalule vastava kandevõimega päästevesti või spetsiaalset ohuvesti.

Nii väikelaeva kui ka jetijuhi tunnistus kehtib 10 aastat. Väikelaevajuhi tunnistus väljastatakse väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritanud inimestele.

Väikelaevajuhi tunnistus

Väikelaevajuhi tunnistuse taotlemiseks vajaliku ettevalmistuse, sealhulgas praktilised oskused saab omandada kursustel, mida korraldavad väljaõppe tegevusloaga isikud, või iseseisvalt. Iseseisvalt õppinud inimese praktilised oskused vaatab üle kursuste korraldaja, oskuste tõendamisel vormistatakse kirjalik praktikaarvestus.

Kui teoreetilised teadmised on omandatud, tuleb sooritada väikelaevajuhi eksam. Väikelaevajuhi eksam koosneb teooriaeksamist ja kaarditööst. Kaarditöös tõendab inimene, et oskab kaardile kanda kursse ja vahemaid. Väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse vahe ei tohi olla pikem kui 6 kuud. Kui need sammud on läbitud, saab taotleda tunnistust.

Väikelaevajuhi tunnistust saab maanteeametist taotleda vajaliku eksami sooritanud inimene, kes on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele. Tervisekontrolli teeb perearst. Väikelaevajuhi tunnistusi väljastavad ja vahetavad kõik maanteeameti liiklusregistri bürood.

Väikelaeva juht peab merel täitma ohutu meresõidu reegleid. Väikelaeva omanik ja juht vastutavad reisijate ohutuse eest.

Väikelaevajuhi tunnistuse kaasaskandmine ei ole kohustuslik, kui väikelaeva juhil on kaasas isikut tõendav dokument. Eestis registreeritud väikelaeva registreerimistunnistuse kaasaskandmine ei ole kohustuslik vaid siis, kui väikelaeva juht on kantud liiklusregistrisse omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana ja tal on kaasas isikut tõendav dokument või kui omanik, vastutav kasutaja või kasutaja viibib väikelaeval. Kui väikelaev on laenutatud või renditud, peab registreerimistunnistus alati kaasas olema, sest sellisel juhul isiku andmed registreerimistunnistusel puuduvad.

Jetijuhi tunnistus

Jetijuhi tunnistust saab taotleda inimene, kes on sooritanud sellekohase teooriaeksami ja on vähemalt 15 aastat vana. Jetijuhi tunnistuse taotlemiseks vajaliku ettevalmistuse, sealhulgas praktilised oskused võib omandada iseseisvalt, aga ka veeteede ameti koolitajate korraldatavatel kursustel. Jetijuhi tunnistuse taotlemiseks on vaja sooritada teooriaeksam, mille viib läbi koolituskursuste korraldaja.

Jeti kasutamisel peab juhil kaasas olema jetijuhi tunnistus ja jeti registreerimistunnistus.

Eestis tegeleb laevaliikluse organiseerimise ja ohutuse tagamisega Eesti vetes veeteede amet, kes kehtestab ka väikelaeva kasutamise nõuded ja tehnilise ülevaatuse korra.

Väikelaeva registreerimise ja registreerimiseelse ülevaatuse kohta jagab informatsiooni maanteeamet.

Teksti koostas: Maanteeamet