Kes jagavad õigusabi

Tasulist õigusabi osutavad õigus- ja advokaadibürood ning ametiteenuse raames notarid. Ametiteenuste pakkumine on notarile vabatahtlik. Kui notar on juba teenuse pakkumisega nõustunud, ei saa ta ilma seaduses toodud aluseta sellest keelduda. Info selle kohta, millised ametiteenuseid üks või teine notar pakub, on kättesaadav Notarite Koja kodulehelt. Ametiteenuste puhul ei ole notari tasu ette nähtud seadusega, vaid selles lepivad notar ja klient kokku enne teenuse osutamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Tasuta esmatasandi õigusabi osutavad vähekindlustatud abivajajaile erinevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Kuna majanduslikel põhjustel ei ole paljudel inimestel võimalik endale advokaati palgata, on selleks, et isiku õigused ja huvid ei jääks ainuüksi majanduslike piirangute tõttu kaitseta, seadusega kehtestatud võimalus saada seaduses sätestatud juhtudel õigusabi riigi kulul.

Tasuta õigusabi

Vastused igapäevaelu õigusküsimustele aitab leida eesti ja vene keeles õigusabiportaal Jurist Aitab. Portaalis on foorumi vahendusel võimalik juristile esitada oma spetsiifiline küsimus nii eesti kui ka vene keeles. Küsimusele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Lisaks eeltoodule on portaalis kättesaadavad ka osa seaduste venekeelsed tõlked. Portaale haldab justiitsministeeriumi toel MTÜ Eesti Juristide Liit. Riigiametites on infotelefonid, millele helistades võib küsida huvipakkuvat teavet. Pöörduda võib ka valla- ja linnavalitsustesse, kus võib juriidilise haridusega ametnike käest õigusalast nõu saada.

Õigusteenuste Büroo juristid annavad vähekindlustatud inimestele tasuta õigusabi Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis, Paides, Viljandis ja Pärnus. Tasuta õigusabi pensionäridelele jagatakse Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Jõgeval ja Võrus. Perekonnaõiguse küsimustes saab tasuta abi küsida Lastekaitse Liidust.

Üliõpilaste õigusabibürood Tallinnas ja Tartus

Tallinnas jagavad üliõpilased tasuta õigusabi Tallinna linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7, I korrus). Nõustamisajad leiate Eesti Juristide Liidu veebilehelt või helistage info saamiseks Tallinna linnavalitsuse infotelefonil 640 4141.

Tasuta õigusabi jagab periooditi nii kevadel kui sügisel ka Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusabibüroo, kus õigusnõustajateks on üliõpilased, kes veel täielikult juriidilist haridust ei oma. Õigusteaduskonna kodulehe uudistest näete, kui nõustamisega alustatakse ning millal ja kus nõustamine toimub.

Nõu erivajadustega inimesele

Erivajadustega või töökeskkonna tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud inimestele osutab õigusabi Eesti Kurtide Liit (Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Jõhvis ja Narvas).

Puuetega Inimeste Kojast saavad tasuta nõu küsida puudega inimesed ja nende lähedased.

Millal küsida riigi õigusabi

Riigi õigusabi on isikule riigi kulul õigusteenuse osutamine. Riigi õigusabi osutab advokaat ning õigusabi antakse:

  • kohtueelses menetluses (tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasjades)
  • kohtumenetlustes (tsiviil-, kriminaal-, väärteo- ja haldusasjades)
  • täitemenetluses
  • haldusmenetluses
  • teistmismenetluses
  • õigusdokumendi koostamises või muus õigusalases nõustamises või esindamises.

Riigi õigusabi tähendab, et õigusteenuse eest maksab esialgu riik, siiski võidakse õigusabi määramisel panna kohustus tasuda osaliselt ise või maksta õigusabikulud osaliselt või täielikult tagasi pärast kohtuvaidluse lõppu. Tasuta selgitusi riigi õigusabi võimaluste kohta annavad ka advokaadibürood.

Rohkem informatsiooni saab riigi õigusabi kodulehelt.

Riigiportaal eesti.ee ei jaga õigusabi, igapäevaelu õigusküsimustele aitab vastuseid leida õigusportaal Jurist Aitab.

Teksti koostas: justiitsministeerium