Kliendi õigused ja advokaadi kohustused

Kliendi õigused ja advokaadi kohustused lepitakse kokku kliendi ja advokaadi vahel lepinguga.

Õigusteenus on õigusnõustamine, isiku esindamine või kaitsmine kohtus, kohtueelses menetluses või mujal ning isikule dokumendi koostamine või tema huvides muu õigustoimingu tegemine. Advokaadid vastutavad oma tegevuse eest, juhindudes seadusest ning advokatuuri tööd reguleerivatest õigusaktidest.

Advokaadi kohustused

Advokaat peab olema sõltumatu. See tähendab, et õigusteenust osutades peab advokaat juhinduma seadusest, advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, kutse-eetika nõuetest, samuti headest kommetest ja tavadest ning oma südametunnistusest. Väga tähtis põhimõte kliendi jaoks on konfidentsiaalsuskohustus. Advokaat peab saladuses hoidma mistahes teavet, samuti peab tagama, et kõrvalistel isikutel ei oleks juurdepääsu kliendi dokumentidele. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib advokaadile ka pärast advokaadi kutsetegevuse lõpetamist.

Advokaat peab kasutama kliendi huvides kõiki vahendeid ja viise, mis ei ole vastuolus seaduse ja kutse-eetika nõuetega ning mis võimaldavad kliendi huve paremini kaitsta. Kliendi õigustatud ootus on, et advokaat:

  • täidab kliendilt saadud ülesandeid hoolikalt ja täpselt
  • annab asjatundlikku õigusteenust
  • täidab kliendi ülesande mõistliku aja jooksul
  • hoidub kliendile põhjendamatute kulutuste tekitamisest
  • teavitab klienti regulaarselt ülesande täitmise asjaoludest.

Kohtumenetluses ei või advokaat esitada tõendeid ega väiteid, mis kahjustavad tema kliendi huve.

Kliendi õigused

Kui te ei ole rahul advokaadi tööga, on teil advokatuuriseaduse järgi õigus advokatuuri organi või õigusakti toimingu peale esitada kaebus halduskohtusse. Samuti on advokatuuriseaduses sätestatud, et kui klient leiab, et advokaaditasu või õigusteenuskulu ei ole põhjendatud, võib selle vaidlustada advokatuuri aukohtus.

Riigiportaal eesti.ee ei jaga õigusabi, igapäevaelu õigusküsimustele aitab vastuseid leida õigusportaal Jurist Aitab.

Viimati muudetud: 14-12-2017 00:00 | Teksti koostas: justiitsministeerium